Стартова пресконференция по проект BG05M2OP001-1.002-0005-С01, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

ПОКАНА
за
пресконференция
18.06.2018 г. (понеделник), от 11:00 часа
в Пета аудитория, II етаж
на Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив 

по
Проект № BG05M2OP001-1.002-0005-С 01, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Безвъзмездната финансова помощ по Проекта е на обща стойност 23 472 018,71 лв., от които 19 951 215,91 лв. европейско и 3 520 802,80 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение на Проекта: от март 2018 г. до 30 ноември 2023 г.

Бенефициенти:

  • Медицински университет – Пловдив
  • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  • Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ към БАН, София.

Главна цел на проекта е повишаване нивото на пазарна ориентация на научно-изследователската дейност в МУ – Пловдив, ПУ “Паисий Хилендарски” и ИМК към БАН, София  чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на Персонализираната иновативна медицина.

Разчитаме на Вашето присъствие и съпричастност към научните идеи, залегнали в проекта!

Регистрацията за участие е от 10:30 до 11:00 ч. пред V аудитория!

Дневен ред

 

ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д-Р СТЕФАН КОСТЯНЕВ, ДМН
РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ

 


–––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––
Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.