Strat PERIMED pressconference

Стартова пресконференция по проект BG05M2OP001-1.002-0005-С01, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)"