Стефка Ачкова Иванова

Стефка Ачкова Иванова

  

Дата на публикуване : 22.04.2016
Професионално направление :  Фармация
Докторска програма: Фармацевтична химия
Факултет : Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено : Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“
Тема на дисертационния труд: „Регулаторни аспекти на лечението на остеопороза и аналитични характеристики на някои лекарствени продукти със стероидна структура“
Научни ръководители : проф. Валентина Петкова, дфн и доц. Лили Пейкова, дф
Заповед на Ректора Р- 679/31.03.2016
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. Марияна Аргирова, дхн МУ Пловдив Председател Рецензия
2. проф.  Валентина Петкова-Димитрова, дфн Външен Член Становище 
3. проф. Александър Златков, дф Външен Член Рецензия
4. доц. Маноела Манова-Овчарова, дф Външен Член Становище
5. доц. Ваня Масларска, дф Външен Член Становище
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  8 септември 2016 г. от 11:00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ Пловдив