Стипендиантска програма за студенти от ромски произход в медицински специалности

На вниманието на студентите на МУ Пловдив ОТНОСНО: Стипендиантска програма за студенти от ромски произход в медицински специалности 

Уважаеми студенти,

Представяме на вниманието Ви актуална информация относно кампания 2015/2016 г. по подбор на стипендианти, наставничество на стипендианти, обучение по застъпничество и предоставяне на финансова подкрепа за образование на студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности във висши учебни заведения за учебните 2014/2015 и 2015/2016 г. Процесът се обезпечава финансово от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 –2014 г. Срок за кандидатстване за стипендии в Кампания 2015/2016 е 30.09.2015 г., а кандидатурите се подават електронно на [email protected].

Можете да се обръщате директно за детайлна информация към Ръководителя на екипа за реализация на инициативата – Офелия Кънева, [email protected]. Приложения1. Резюме на презентация за студентите2. Постери на новата кампания. Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД