За докторанти и постдокторанти

1. Краткросрочни учебни посещения от студентски групи, подходящо и за докторанти

Покана: daad.de/go/en/stipa10000016

Продължителност: най-малко 7 дни и максимум 12 дни

Условия: Имат право да кандидатстват университетски преподаватели от чуждестранни университети. Финансират се учебни пътувания за групи от максимум 15 студенти, придружени от един университетски учител. Индивидуални докторанти също могат да бъдат финансирани след консултация с DAAD. Групите посещават поне два германски университета, където участват в академичната програма. Вечер и през уикендите трябва да се организира културна програма. Студентите трябва да са регистрирани в чуждестранен университет и да са завършили поне един семестър.

Срокове: Сроковете за кандидатстване се актуализират поне веднъж годишно. В повечето случаи те са в същия период като предходната година.
Настоящите дати са както следва:
1 Февруари, 1 Май, 1 Ноември
Допълнителни изисквания: https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57405381

Стойност на стипендията, какво се финансира: фиксирана надбавка от 50 евро на човек на ден се изплаща като вноска за пътни и разходи по настаняването.
Основната цел: за установяване и поддържане на контакти между немски и чуждестранни университети; да се предоставят на участниците специфични за предмета знания, чрез организиране на посещения в поне два университета – свързани с предмета обиколки и информационни срещи; за насърчаване на срещи с немски студенти и учени и учени; да се спомогне за изграждане на представа у участниците за икономическия, политическия и културния живот в Германия;

Начини на кандидатстване: За всички стипендии се кандидатства чрез портала на DAAD https://portal.daad.de ; достъпът от портала до настоящата обява се отваря 6 седмици преди крайния ù срок. За някои стипендии се изисква подаване на документи и по пощата. Това изискване е временно отменено по време на пандемичната обстановка от Covid-19. За повече и по-подробна информация посетете линка към поканата.

Език: Учениците в група трябва да имат същото ниво на владеене на избрания език на програмата (английски или немски).

2. Краткосрочни изследователски стипендии

Покана: daad.de/go/en/stipa50015434

Продължителност: от 1 до 6 месеца

Условия за кандидатстване и за кого е подходяща стипендията: За дипломирани кандидати – могат да кандидатстват до 6 години след дипломиране; За постдокторанти – до 4 години след придобиване на докторска степен; За настоящи докторанти – до 3 години след начало на докторантурата.

Срокове: Сроковете за кандидатстване се актуализират поне веднъж годишно. В повечето случаи те са в същия период като предходната година.
Настоящите дати са както следва:
16 ноември, за престой, който започва между юни и ноември следващата година;
30 април, за престой, който започва между декември същата година и май следващата година;

Допълнителни изисквания за полето на медицината: www.daad.de/extrainfo

Стойност на стипендията, какво се финансира: Стойността на стипендията е в зависимост от академичното ниво, месечните плащания са в размер на 861 евро за дипломирани кандидати и 1200 евро за докторанти и постдокторанти. Включват се и плащания за покритие на здравна застраховка, злополука и лична отговорност.

Основната цел на тази програма е да насърчава изследователски проекти в контекста на докторските програми. Могат да кандидатстват отлично квалифицирани докторанти и млади академични представители и учени, завършили магистърска степен или притежаващи друга аналогична диплома, както и вече придобилите докторска степен (постдокторанти), а в изключителни случаи и кандидати с бакалавърска степен (за подробности посетете страницата на поканата). Финансират се изследователски проекти или курсове за продължаващо научно образование в държавна или държавно призната институция за висше образование или неуниверситетски изследователски институт в Германия, които ще се извършват в координация с академичен съветник в Германия. Селекцията се прави от независима комисия за подбор, състояща се от учени специалисти.

Начини на кандидатстване: За всички стипендии се кандидатства чрез портала на DAAD https://portal.daad.de ; достъпът от портала до настоящата обява се отваря 6 седмици преди крайния ù срок. За някои стипендии се изисква подаване на документи и по пощата. Това изискване е временно отменено по време на пандемичната обстановка от Covid-19. За повече и по-подробна информация посетете линка към поканата.
Език: Необходимият език и ниво на знанията зависят от учебните планове и предмети.

3. Едногодишна изследователска стипендия за докторанти

Покана: daad.de/go/en/stipa57140602

Продължителност: от 7 до 12 месеца; продължителността на безвъзмездните средства се определя от комисия за подбор и зависи от въпросния проект и работния график на кандидата.

Условия за кандидатстване и за кого е подходяща стипендията: за дипломирани кандидати – могат да кандидатстват до 6 години след дипломиране; За настоящи докторанти – до 3 години след начало на докторантурата.

Срокове: сроковете за кандидатстване се актуализират поне веднъж годишно. В повечето случаи те са в същия период като предходната година. Крайният срок за 2021г. предстои да бъде обявен и се очаква да бъде през месец ноември.

Вид: еднократна помощ за научни изследвания

Допълнителни изисквания за полето на медицината: www.daad.de/extrainfo

Основната цел на тази програма е да насърчава изследователски проекти в контекста на докторските програми. Може да кандидатстват отлично квалифицирани докторанти и млади учени, завършили магистърска степен или притежаващи друга сходна диплома, или в изключителни случаи кандидати с бакалавърска степен. Финансира се изследователски проект или курс за продължаващо научно образование в държавна или държавно призната институция за висше образование в Германия или неуниверситетски изследователски институт, които ще се извършват в координация с академичен съветник в Германия.

Стойност на стипендията, какво се финансира: в зависимост от академичното ниво месечните плащания са на стойност от 861 евро – за дипломирани кандидати и 1200 евро – за докторанти. Включени са плащания за покритие на здравна застраховка, злополука и лична отговорност. Възможно е да бъде осигурена помощ за пътуване, освен ако тези разходи не се поемат от държавата по произход или от друг източник на финансиране. При определени обстоятелства притежателите на безвъзмездни средства могат да получат следните допълнителни предимства: месечна субсидия за наем и месечна помощ за придружаващи членове на семейството.

Начини на кандидатстване: за всички стипендии се кандидатства чрез портала на DAAD https://portal.daad.de ; достъпът от портала до настоящата обява се отваря 6 седмици преди крайния ù срок. За някои стипендии се изисква подаване на документи и по пощата. Това изискване е временно отменено по време на пандемичната обстановка от Covid-19.
За повече и по-подробна информация посетете линка към поканата.

Език: необходимият език и ниво на знанията зависят от учебните планове и предмети.
Финансова помощ за език: за да даде възможност на притежателите на безвъзмездни средства да научат немски като подготовка за престоя си в страната, DAAD предлага следните услуги: плащане на такси за курс за онлайн езиков курс „Deutsch-Uni Online (DUO)“ (www.deutsch-uni.com) в продължение на шест месеца след получаване на писмото за стипендия. Ако е необходимо: езиков курс (2, 4 или 6 месеца) преди началото на изследователския престой; DAAD решава дали да финансира участието на титуляра и за колко време в зависимост от езиковите умения и проекта. Ако се отпуска стипендия за езиков курс и работният език в приемащия институт е немски, участието е задължително. Съществува и помощ за лично избран курс по немски език през периода на отпускане, както и възможност за възстановяване на таксите за тест TestDaF, които се поемат в държавата по произход след получаване на писмото за стипендия или в Германия преди края на периода на финансиране. Като алтернатива на TestDaF за стипендианти, които са преминали предварително езиков курс, таксата за изпит DSH, положен през периода на стипендията, може да бъде възстановена. Подборът на одобрените стипендианти са извършва от независима комисия, състояща се от учени специалисти, разглежда кандидатурите.

Критерии за подбор: академична квалификация (документирана от: сертификати за университетска степен, справки, списък с публикации); академични постижения и продължителност на обучението; ако е приложимо – академични постижения след дипломирането (напр. публикации, лекции, конференции); качество на изследователския проект (документирано от: представяне на изследователски проект, времеви план, референции, доказателство за контакти, ако е приложимо – езикови сертификати); качество на представяне на изследователския проект и предварителна работа – оригиналност, актуалност на проекта.

4. Билатерална докторантура (Cotutelle)

Покана: daad.de/go/en/stipa57507783

Продължителност на финансирането: до 2 години

Условия за кандидатстване и за кого е подходяща стипендията: за дипломирани кандидати – могат да кандидатстват до 6 години след дипломиране; За настоящи докторанти – до 3 години след начало на докторантурата.

Срокове: сроковете за кандидатстване се актуализират поне веднъж годишно. В повечето случаи те са в същия период като предходната година. Крайният срок за 2021г. предстои да бъде обявен и се очаква да бъде през месец ноември.

Стойност на стипендията, какво се финансира: месечни плащания за докторанти по време на престоя в Германия – 1200 евро; осигуряват се и: плащания за покритие на здравна застраховка, злополука и лична отговорност; помощ за пътуване, освен ако тези разходи се поемат от държавата по произход или друг източник на финансиране; еднократна помощ за научни изследвания; пътни и разходи за настаняване съгласно германския федерален закон за пътните разходи за надзор на университетските преподаватели за едно пътуване до 10 дни – предприето от чуждестранния университетски преподавател в Германия за наблюдение на напредъка; естеството на пътуванията трябва да бъде посочено в работния и времевия график, представен заедно със заявлението. При определени обстоятелства притежателите на безвъзмездни средства, завършили непрекъснат престой над 6 месеца в Германия, могат да получат следните допълнителни предимства: месечна субсидия за наем; месечна помощ за придружаващи членове на семейството.

Целта на тази програма е финансирането на двунационални докторски проекти в родния университет и в университет в Германия.

Програмата предлага две възможности:
Вариант а) Докторат с двунационален надзор: Докторският проект се ръководи както от университетски преподавател в родния университет, така и от академичен съветник в приемащия институт в Германия (така наречения „модел на сандвич“). Проектът трябва да бъде съгласуван с два надзорни органи. Въз основа на тази гъвкава, многофазна система за финансиране, докторантите започват своята докторска степен в родината си, но впоследствие прекарват изследователски периоди в Германия. Докторантурата се завършва в родната страна с участието на немския академичен съветник; докторската степен се присъжда от родния университет.

Вариант б) Докторат по процедура „Cotutelle“: Финансиране на двунационални докторски степени в родния университет и в университет в Германия по така наречената процедура „Cotutelle“. Предпоставката е индивидуален договор за сътрудничество между участващите университети относно докторския проект, който трябва да бъде контролиран. След успешното завършване на докторантурата, немският университет и чуждестранният партньорски университет заедно присъждат докторска степен.

В зависимост от естеството на проекта, могат да кандидатстват:

а) Двунационален надзор по „сандвич модела“: Кандидати, завършили магистърска степен или притежават сходна диплома (в изключителни случаи бакалавърска степен) най-късно до започването на финансирането.
б) Процедура „Cotutelle“: Кандидати, които са приети в докторска програма най-късно до започването на финансирането.

И за двата варианта се прилага следното: Безвъзмездните средства могат да се използват и в рамките на няколко по-кратки престоя. Продължителността на безвъзмездните средства се определя от комисия за подбор и зависи от въпросния проект и работния график на кандидата. Кандидатите трябва да посочат как планират да разделят времето си между Германия и родния университет и евентуално да посочат планове за посещение на трета държава (например с цел събиране на материали) в работен и график в заявлението си. По време на престоя в родния им университет стипендията се прекъсва.
Вариант а) Двунационален надзор по „сандвич модела“: Безвъзмездните средства първоначално се отпускат за срок до 12 месеца. Удълженията зависят от това дали комисията за подбор счита, че предишният период на възлагане е приключил успешно.
Вариант б) Докторат по процедура „Cotutelle“: Първоначално субсидиите се отпускат за срок до 18 месеца; има възможност за еднократна субсидия за завършване на обучение за срок до 6 месеца.

Начини на кандидатстване: за всички стипендии се кандидатства чрез портала на DAAD https://portal.daad.de ; достъпът от портала до настоящата обява се отваря 6 седмици преди крайния ù срок. За някои стипендии се изисква подаване на документи и по пощата. Това изискване е временно отменено по време на пандемичната обстановка от Covid-19. За повече и по-подробна информация посетете линка към поканата.

Език: необходимият език и ниво на знанията зависи от учебните планове и предмети.

Допълнителни изисквания за полето на медицината: www.daad.de/extrainfo

Финансова помощ за език: за да даде възможност на притежателите на безвъзмездни средства да научат немски като подготовка за престоя си в страната, DAAD предлага следните услуги: Плащане на такси за курс за онлайн езиков курс „Deutsch-Uni Online (DUO)“ (www.deutsch-uni.com) в продължение на шест месеца след получаване на писмото за стипендия; ако е необходимо: Езиков курс (2, 4 или 6 месеца) преди началото на изследователския престой; DAAD решава дали да финансира участието на титуляра и за колко време в зависимост от езиковите умения и проекта. Ако се отпуска стипендия за езиков курс и работният език в приемащия институт е немски, участието е задължително; възстановяване на таксите за тест TestDaF, който е бил положен в държавата по произход след получаване на писмото за стипендия или в Германия преди края на периода на финансиране. Като алтернатива на TestDaF за стипендианти, които са преминали предварително езиков курс: таксата за изпит DSH, положен през периода на стипендията, може да бъде възстановена.

Критерии за подбор: Академична квалификация (документирана от: сертификати за университетска степен, справки, списък с публикации); Академични постижения и продължителност на обучението; Ако е приложимо – академични постижения след дипломирането (напр. публикации, лекции, конференции); Качество на изследователския проект (документирано от: представяне на изследователски проект, времеви план, референции, доказателство за контакти, ако е приложимо – езикови сертификати); Качество на представяне на изследователския проект и предварителна работа – оригиналност, актуалност на проекта. Причини за избор на държавата Германия и приемащата институция; Възможност и последователност на работния график и времевия план (ако е приложимо); Интегриране на проекта в цялостния докторски проект (по отношение на съдържание / време), ако е уместно; Значение на изследователския проект и престоя в Германия за академични и професионални планове. Селекция се извърша от независима комисия за подбор, състояща се от специалисти учени, разглежда кандидатури.

5. Изследователски престой за учени и академични преподаватели

Покана: daad.de/go/en/stipa50015456

Продължителност на финансирането: от 1 до 3 месеца; продължителността на безвъзмездните средства се определя от комисия за подбор и зависи от въпросния проект и работния график на кандидата.

Условия за кандидатстване и за кого е подходяща стипендията: кандидатите трябва да работят в университет или институт за висше образование в родината си. Изследователският проект трябва да бъде съгласуван с академичен институт домакин в Германия. На кандидата трябва да се осигури работно място.

Срокове: сроковете за кандидатстване се актуализират поне веднъж годишно. В повечето случаи те са в същия период като предходната година.
Настоящите срокове са както следва:
16 ноември, за престой, който започва между юни и ноември следващата година;
30 април, за стипендии, които започват между декември същата година и май следващата година;

Допълнителни изисквания за полето на медицината: www.daad.de/extrainfo

Стойност на стипендията, какво се финансира: месечни плащания от 2000 евро за асистенти и преподаватели, 2150 евро за професори; помощ за пътуване, освен ако тези разходи се поемат от държавата по произход или друг източник на финансиране. Други плащания не могат да се извършват. Здравноосигурителното покритие е задължително в Германия. Ако нямате съответна здравна застраховка от държавата по произход, ще бъдете застраховани от DAAD. Разходите ще бъдат приспаднати от плащането на стипендия. Финансирането може да бъде поискано само веднъж в рамките на три години. Лекционните обиколки или посещенията на конгреси не се финансират. Може да се финансират изследвания, които ще се извършват в държавни или държавно признати институции за висше образование или неуниверситетски изследователски институти в Германия. Изследователски престой може да се проведе и в няколко приемащи институции.

Целта на тази конкретна програма е да подпомогне краткосрочните изследователски престои и по този начин да насърчи обмена на опит и работата в мрежа между колегите. Могат да кандидатстват – университетски преподаватели и утвърдени академични представители и учени, които са завършили докторска степен и работят в университет или изследователски институт в родната си страна.

Забележка: Бивши притежатели на стипендии от фондация „Александър фон Хумболт“ се приканват да се свържат първо с фондация „Хумболт“.

Начини на кандидатстване: За всички стипендии се кандидатства чрез портала на DAAD https://portal.daad.de ; достъпът от портала до настоящата обява се отваря 6 седмици преди крайния ù срок. За някои стипендии се изисква подаване на документи и по пощата. Това изискване е временно отменено по време на пандемичната обстановка от Covid-19. За повече и по-подробна информация посетете линка към поканата.

Език: Необходимият език и ниво на знанията зависи от учебните планове и предмети.

Селекция се извърша от независима комисия за подбор, състояща се от специалисти учени. Най-важните критерии за подбор са: академични постижения и скорошни публикации, които трябва да бъдат документирани в автобиографията; убедителен и добре планиран изследователски проект.

6. Докторантско обучение (GSSP, Graduate School Scholarship Programme)

Покана: daad.de/go/en/stipa57034100

Продължителност: до 4 години – в зависимост от висшето училище

Условия за кандидатстване и за кого е подходяща стипендията: GSSP не е програма, за която можете да кандидатствате директно! За тази програма може да се кандидатства само след приемане в приемната институция, чак след това може да кандидатствате за стипендията чрез портала на DAAD. Може да откриете подходящи програми тук: www.daad.de/gssp. Могат да кандидатстват високо квалифицирани докторанти и млади учени, завършили магистърска степен или притежаващи друга сходна диплома, или в изключителни случаи кандидати с бакалавърска степен. Финансират се докторски проекти в структурираните докторантски програми в университети в Германия.

Стойност: Месечна стипендия от 1200 евро; включени са плащания за покритие на здравна застраховка, злополука и лична отговорност, еднократна сума за пътуване (в зависимост от страната на произход) и годишна помощ за научни изследвания от 460 евро. При определени обстоятелства притежателите на безвъзмездните средства могат да получат следните допълнителни предимства: месечна субсидия за наем, месечна помощ за придружаващи членове на семейството (около 200 евро детска надбавка на дете; около 275 евро надбавка за брак). В допълнение приемното училище-домакин може да получи годишна помощ за материални ресурси и надзор (1000 евро).

Начини на кандидатстване: За всички стипендии се кандидатства чрез портала на DAAD https://portal.daad.de ; достъпът от портала до настоящата обява се отваря 6 седмици преди крайния ù срок. За някои стипендии се изисква подаване на документи и по пощата. Това изискване е временно отменено по време на пандемичната обстановка от Covid-19. За повече и по-подробна информация посетете линка към поканата.

7. Билатерален обмен на учени и академични преподаватели

Покана: daad.de/go/en/stipa50015508

Продължителност: най-малко 7 дни до максимум три месеца. Продължителността на безвъзмездните средства се определя от комисия за подбор и зависи от въпросния проект и работния график на кандидата. Безвъзмездните средства не подлежат на подновяване.
Условия за кандидатстване и за кого е подходяща стипендията: за чуждестранни учени, които обикновено са завършили докторска степен и работят в университет или изследователски институт в родината си. Изследванията остават в държавни или държавно признати институции за висше образование или неуниверситетски изследователски институти в Германия. Лекционните обиколки или посещенията на конгреси не се финансират. Моля, обърнете внимание: тази програма поддържа обмен между учени и изследователи от Германия и страните партньори. Финансирането е на разположение, когато немски изследователи също кандидатстват за научна стипендия едновременно. Датите и целта на престоя трябва да бъдат съгласувани предварително с академичния институт домакин в Германия.

Срокове: Сроковете за кандидатстване се актуализират поне веднъж годишно. В повечето случаи те са в същия период като предходната година.
Настоящите дати са както следва:
16 ноември, за престой, който започва между юни и ноември следващата година;
30 април, за престой, който започва между декември същата година и май следващата година;
Допълнителни изисквания за полето на медицината: www.daad.de/extrainfo
Стойност на стипендията, какво се финансира: 2000 евро за асистенти и преподаватели, 2150 евро за професори; освен ако не е регламентирано друго с двустранни споразумения, разходите за пътуване, за отиване и връщане, се поемат от съответната изпращаща държава. Други плащания не могат да се извършват.

Основната цел: да се подобрят международните отношения и двустранното изследователско сътрудничество между немски и чуждестранни университети; DAAD подкрепя обмена на учени от партньорски държави. Основата на този обмен са програми за културен обмен и двустранни споразумения с чуждестранни партньорски организации.

Начини на кандидатстване: За всички стипендии се кандидатства чрез портала на DAAD https://portal.daad.de ; достъпът от портала до настоящата обява се отваря 6 седмици преди крайния ù срок. За някои стипендии се изисква подаване на документи и по пощата. Това изискване е временно отменено по време на пандемичната обстановка от Covid-19. За повече и по-подробна информация посетете линка към поканата.

Език: Необходимият език и ниво на знанията зависят от учебните планове и предмети.

8. Международен опит в мобилността на изследователи с докторска степен (Postdoctoral Researchers International Mobility Experience – PRIME)

Покана: daad.de/go/en/stipa10000229

През 2014 г. германската служба за академичен обмен (DAAD) инициира програмата PRIME в подкрепа на международната мобилност на докторанти чрез възможността за заемане на временни длъжности в германските университети вместо предоставянето на конвенционални стипендии. С приключването на пилотната фаза на програмата, която беше частично съфинансирана от ЕС, DAAD успешно установи този инструмент за финансиране („заплати вместо стипендии“) и продължава програмата от 2019 г. с подкрепата на националния източник на финансиране BMBF. Постдокторантите от всички националности и изследователски области, които виждат своите дългосрочни перспективи за кариера в Германия, ще получат възможността да комбинират временната заетост в германски университет с изследователски престой в чужбина.

Осигурява се финансиране за 12-месечен изследователски престой в чужбина и 6-месечна фаза на реинтеграция в немски университет.

Германският университет назначава стипендианти и администрира заплатата през целия период на финансиране.

Допълнителна информация: www.daad.de/prime/en

9. Повторна покана за бивши стипендианти

Покана: daad.de/go/en/stipa50015492

Продължителност: от 1 до 3 месеца; продължителността на безвъзмездните средства се определя от комисия за подбор и зависи от въпросния проект и работния график на кандидата.

Условия за кандидатстване и за кого е подходяща стипендията: за бивши притежатели на стипендия за научни изследвания или обучение DAAD, чието финансиране е осигурено от Федералното министерство на външните работи за период от над шест месеца. Финансират се изследователски и работни проекти в държавни или държавно признати институции за висше образование или неуниверситетски изследователски институти в Германия. Изследователско или работно посещение може да се проведе и в няколко приемащи институции. Финансирането може да бъде поискано само веднъж в рамките на три години. Кандидатите трябва да не са живeли в Германия поне три години. Изследователският или работният проект трябва да бъде съгласуван с партньор за сътрудничество в Германия.

Срокове: Сроковете за кандидатстване се актуализират поне веднъж годишно. В повечето случаи те са в същия период като предходната година. Настоящите дати са както следва:
16 ноември, за престой, който започва между юни и ноември следващата година;
30 април, за престой, който започва между декември същата година и май следващата година;
Стойност на стипендията, какво се финансира: месечни плащания от 2000 евро за асистенти и преподаватели, 2150 евро за професори; помощ за пътуване (освен ако тези разходи се поемат от страната по произход или друг източник на финансиране); други плащания не могат да се извършват. Здравното осигуряване е задължително в Германия. Ако нямате съответна домашна здравна застраховка, ще бъдете застраховани от DAAD. Разходите ще бъдат приспаднати от плащането на стипендия.

Основната цел: да се даде възможност на бивши стипендианти да извършват изследователски и работни проекти в Германия и да се поддържат контакти като част от глобалната мрежа на възпитаниците на DAAD.

Начини на кандидатстване: За всички стипендии се кандидатства чрез портала на DAAD https://portal.daad.de ; достъпът от портала до настоящата обява се отваря 6 седмици преди крайния ù срок. За някои стипендии се изисква подаване на документи и по пощата. Това изискване е временно отменено по време на пандемичната обстановка от Covid-19. За повече и по-подробна информация посетете линка към поканата.

Език: Необходимият език и ниво на знанията зависят от учебните планове и предмети.