Стипендии на френското правителство 2019

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България.

1. Стипендии за обучение: за ниво на обучение Магистратура 2, за магистратури с професионална насоченост (стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж и се отпуска максимално за 10 месеца), за магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж и с продължителност 10 месеца) и за докторантури под двойно научно ръководство (стипендията покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 месеца).

2. Стипендии по програмата « Мобилност на докторанти »
Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти (до 40 години), от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой до 1 месец в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

3. Стипендии по програмата « Научен престой на високо ниво »
Френският институт в България предоставя стипендии за мобилност на пост-докторанти във всички научни области. Тези стипендии им позволяват престой в университет, в научно-изследователски център или лаборатория във Франция . Кандидатури в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

Условия за отпускане на стипендия: http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/stipendii-magistar-doctor/

Срокове:
Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство
• 7 април: краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
Мобилност на докторанти
Научен престой на високо ниво (мобилност на постдокторанти)
• Документи се приемат през цялата година и стипендиите се предоставят след одобрение на кандидатурата.