Стипендии на УМБАЛ „Свети Георги“ през учебна 2019/2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

През предстоящата учебна 2019/2020 г. УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД
ОТПУСКА

– 10 стипендии след ІІ курс и
– 10 стипендии след ІІІ курс

за студенти по специалност „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“, ненавършили 25 години

Определената стипендия е парична сума в размер от 150 до 200 лв. месечно за срок от една или две години, в зависимост от условията, на които отговаря студентът.

Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление – по образец;
– Автобиография;
– Препоръка от преподавател от висшето училище, в което се обучава кандидатът;
– Служебна бележка за завършен ІІ/ІІІ курс на обучение;
– Документ от висшето училище, доказващ успех, не по-нисък от „Много добър“ (над 4,50);
– Декларация за договорни задължения – по образец;
– Мотивационно писмо.
Заявлението за кандидатстване и всички необходими документи трябва да се подадат в деловодството на лечебното заведение от 15 юли 2019 г. до 05 октомври 2019 г.
Класираните кандидати ще бъдат обявени до 15 октомври 2019 г. и ще бъдат поканени за подписване на договор.

За допълнителна информация:

Ивелина Божинова
Главна медицинска сестра
Тел.: 032/60 29 76