Стипендии на фондация „Еврика“

Стипендии на фондация „Еврика“

фондация ЕВРИКАБългария, София 1000, п. к. 615, бул „Патриарх Евтимий“ 1 eurica EVRIKA FoundationP.O.Box 615, 1 Patriarch Evtimii Blvd, 1000 Sofia, Bulgaria

За дванадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно в десет области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;7. Инженерни науки в областта на електрониката, автома­тиза­цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Право на кандидатстване за стипендиите на Фондация „ЕВРИКА“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2014/2015 година.Кандидатите за стипендията трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА“ от 01. 09. 2014 г. до 15. 10. 2014 г. следните документи:1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА“ и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта – www.evrika.org/;2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2014/2015 година;3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / до 3 страници /.

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: [email protected], [email protected] и в www.evrika.org .

Правила за участие

Формуляр за кандидатстване