Стипендия „Готови за успех“

„Готови за успех“ е програма на Фондация BCause в партньорство с Фондация „Сирак“ от 2006 г. Стипендии са осигурени изцяло от дарения, а водещ критерий е успехът на кандидатите.

Стипендиите са осигурени изцяло от дарения, а водещ критерий е успехът на кандидатите. Подкрепяме младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключителни постижения, отличен успех и са целенасочени, мотивирани и активни. Чрез тази програма нашите стипендианти не само имат възможност да продължат образованието си, но и да получат подкрепа за старт в кариерата и да се запознаят с водещи работодатели.

Минималният необходим успех е над 5.00 за студенти. Стипендиите за студенти за учебната 2020-2021 година се увеличават – те ще бъдат 2500 лева годишно – и ще бъдат отворени само за специалностите медицина, дентална медицина, рехабилитация и медицински сестри. Бъдещите лекари и сестри имат най-големи ограничения да работят паралелно с ученето си и най-дълго време се обучават и специализират с ниско възнаграждение.

Броят на стипендиите „Готови за успех“ зависи от сумата на набрани през годината дарения.

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия

1. За учениците

• Да се обучават в текущата учебна година в 11 или 12 клас
• Да се обучават в редовна форма на обучение в държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 г.
• Да са сираци или полусираци
• Да имат успех от предходната учебна година не по-нисък от отличен 5,50;

2. За студентите
• Да са сираци или полусираци
• Да нямат навършени 26 години
• Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2020-2021 г. в държавно висше учебно заведение в някоя от специалностите: медицина, дентална медицина,рехабилитация и за медицински сестри
• За студентите 1 курс – Да имат среден успех от дипломата и кандидатстудентските изпити не по нисък от Много добър – 5,00;
• За студенти от 2 курс нагоре – Да имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от Много добър 5,00.

3. За специалните стипендии
• Да са сираци или полусираци
• Да имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от Много добър 5,00.
• За учениците – Да се обучават в редовна форма на обучение в държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 г.
• За студентите – Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2020-2021 г.
• Социални мотиви:
o загубили и двамата си родители
o отраснали в социални институции (или в други форми на грижа – защитени жилища, преходни жилища и т.н.)
o физически увреждания

II. Необходими документи:

1. Молба формуляр по образец.

2. Документ, доказващ успеха:
• За учениците – Уверение с указан среден успех от предходната учебна година
• За студентите 1 курс – Копие от дипломата за завършено средно образование и документ с оценки от приемни изпити
• За студентите от 2 курс нагоре – Уверение от учебното заведение с указан среден успех от предходната учебна година и заверен зимен семестър на текущата година.

3. Копие от смъртен акт на починал родител

4. Документ от институцията, в която живее кандидата (ако е настанен в такава)

5. Служебна бележка за доходите на родителя (настойника) – за доходите, изплатени за периода от март до август 2020 г

6. Служебна бележка за доходите на кандидата (ако работи към момента на кандидатстване) – за доходите, изплатени за периода от март до август 2020.

7. Решение на ТЕЛК за кандидати за специална стипендия (ако е приложимо)

8. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни по образец – Изтегли
или Декларация за съгласие от родител/настойник за предоставяне на лични данни – Изтегли

9. Снимка

10. CV на кандидата – само за студентите

Важно 1: Декларациите се попълват от кандидата (за навършили 18 години) или от родител/настойник, ако кандидатът е под 18 години.

Важно 2: Попълването на документите е задължително като за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново.

Важно 3: При липса на промяна в обстоятелствата, стипендиантите от кампания „Готови за успех“ 2019/2020 г. представят само уверение, попълнен формуляр, служебна бележка за доходи на кандидата и родителя/настойника за 6 месеца назад и CV.

Ново: 11. Мотивационно писмо. Защо съм „готов за успех“?

III. Срок и начин за подаване на документите

Срок за подаване на документите: до 9 октомври 2020 год. (включително), като важи датата на пощенското клеймо. Резултати от класирането на кандидатите очаквайте не по-късно от 29 октомври 2020 г. обявени на интернет страницата на Фондацията и във Фейсбук.
Броят на отпусканите стипендии се определя от набраните по програмата дарения.

Начин на подаване:
Сканирани по електронен път на адрес: [email protected]
ИЛИ на адрес: София 1000, бул. Витоша 65, ет.2, получател: Фондация BCause (за стипендии „Готови за успех“)
За допълнителна информация: 02/981 19 01; 02/988 00 80; 02/987 15 74

IV. Размер на стипендията и начин на изплащане.
Стипендиите са в размер на 2 500 лв. годишно за студентите (250 лв. месечно) и 1000 лв. за учениците (100 лв. месечно) и е осигурена за 10 учебни месеца – от 1 октомври до 31 юли включително. Изплаща се на всеки два месеца по банков път.

V. Процедура

1. Фондация BCause, заедно със своите партньори обявява конкурс за набиране на кандидати за стипендии – ученици в гимназиален курс (от 11 и 12 клас) и студенти, обучавани в български държавни училища и университети.

2. Обявата за конкурса съдържа краен срок за подаване на документи и дата за финално класиране на кандидатите. Обявата се публикува на страницата на Фондация BCause, както и в други интернет издания.

3. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за среден успех от предходната учебна година (виж по-горе) и на социалните критерии на програмата (да са сираци или полусираци, отгледани от роднини или израснали в ДДЛРГ или в системата на SOS селищата), което се удостоверява документално.

4. Кандидатите подават необходимите документи.

5. Комисия от представители на Фондация BCause и на дарителите, проверява достоверността на документите, класира кандидатите по успех и (при еднакви резултати се взимат предвид социалния статус и доходите на кандидата и/или семейството му) и определя стипендиантите.

6. Фондация BCause организира сключване на договори с кандидатите, въз основа на които започва регулярно изплащане на стипендиите.

7. В края на първия срок / зимния семестър, стипендиантите представят уверение от учебното си заведение за заверен семестър/срок и успех.

8. Всеки от дарителите има право да извърши проверка за редовното изплащане на сумите, да участва в Комисията при взимане на решение кои кандидати да бъдат одобрени.

9. Отчет за изплащаните стипендии се публикува ежегодно в годишния доклад на Фондация Bcause.

10. Стипендиантите поемат ангажимент да участват в събития, организирани от Фондация BCause или дарители на програмата, които целят да популяризират програма „Готови за успех”.

Информация за отпускане на стипендии „Готови за успех 2020” – за студенти в І курс
Декларация
Молба – формуляр за стипендиантска програма „Готови за успех”