Стипендия „проф. Баталов“


РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ОТ „ПРОФ. АНАСТАС БАТАЛОВ“ ЕООД
за учебната 2020/2021 г.

Стипендията се предоставя за една учебна година от представляващия фирмата Анастас Згуров Баталов, съобразно изисквания, определени от същия, на студент от специалност „Медицина“ от 1 до 6 курс с високи академични постижения, с ниски материални възможности и с активна извънучебна дейност.
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1. Да са студенти в от 1 – 6 курс в специалност „Медицина“;
2. Да са на възраст до 26 години;
3. Да са от семейства с ниски материални възможности;
4. Да имат среден успех от предходната учебна година (2019/2020 г.) нe по-малко от 5.50 – за студенти от 2 до 6 курс.
5. Да имат среден успех от дипломата за средно образование и кандидатстудентските изпити нe по-малко от 5.50 – за студенти от 1 курс.
ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление-формуляр (по образец);
2. Уверение от Медицински университет – Пловдив за студентски статут – редовен студент по Медицина, заверен семестър;
3. Уверение/академична справка от Медицински университет – Пловдив за среден успех от предходната учебна година (Издава се от Учебен отдел на Медицинския факултет) – за студенти от 2 до 6 курс през учебната 2019/2020 г.;
4. Копие от дипломата за средно образование и удостоверение за участие в кандидатстудентската кампания и получените оценки (Издава се от отдел „Учебни дейности“) – за студенти от 1 курс.
5. Удостоверение за декларирани доходи на кандидата и неговия/те родител/и или настойник/ци за предходната календарна година (Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене);
6. Служебна бележка за доходите на родител/ите или настойник/ците за предходните 6 месеца преди кандидатстването (издава се от местоработата);
7. Служебна бележка за доходите на кандидата за предходните 6 месеца преди кандидатстването в случай, че работи (издава се от местоработата );
8. Документ за размера на получаваната наследствена пенсия от студента в случай, че получава (Издава се от НОИ по местоживеене);
9. Декларация, собственоръчно написана, в свободен текст и подписана от кандидата дали той или член на неговото семейство имат регистрирани фирми (не е необходима нотариална заверка);
10. Декларация за лични данни (по образец)
11. CV на кандидата и сертификати/грамоти за извънучебни дейности, в случай че има.
ІІІ. СРОК И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Документите се подават в Център за кариерно развитие на Медицински университет – Пловдив – Университетски информационен център – ет.1, офис 5
Тел.: 032-602 276
Документите могат да се изпратят сканирани на адрес: [email protected]

Краен срок за подаване на документи: 25 септември 2020 г.
Комисия от представители на Медицински университет и на дарителя, проверява тяхната достоверност, класира кандидатите по успех (при еднакви резултати се взимат предвид социалния статус и доходите на кандидата и/или семейството му и извънучебната му дейност) и определя стипендианта.
До 19.02.2021 г. стипендиантът представя уверение за успеха си от зимната сесия и за заверен летен семестър на същата учебна година, като успехът му трябва да е не по-малко от 5.50.
ІV. РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ И НАЧИН НА ИЗПЛАЩАНЕ
Стипендията е на стойност 2400.00 лв. за една учебна година 2019/2020 г., предоставена чрез договор за дарение. Сумите се превеждат на две вноски по 1200 лв. всяка в началото на всеки семестър (през октомври и март) по банков път в сметката на стипендианта.

Декларация относно лични данни

Заявление – формуляр