Стипендията „Готови за успех“ за сираци или полусираци

Как се кандидатства за стипендия „Готови за успех“

Необходими документи, условия, срокове

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия

1. За студентите от медицински специалности

 • Да са сираци или полусираци
 • Да нямат навършени 26 години
 • Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2023-2024 г. в държавно висше учебно заведение в някоя от специалностите: медицина, дентална медицина, рехабилитация и за медицински сестри
 • За студентите 1 курс – Да имат среден успех от дипломата и кандидатстудентските изпити не по нисък от Много добър 5,00;
 • За студенти от 2 курс нагоре – Да имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от Много добър 5,00.

2. За специалните стипендии за студенти

 • Да са сираци или полусираци
 • Да имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от Много добър 5,00.
 • Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2023-2024 г.
 • Социални мотиви:
 • загубили и двамата си родители
 • отраснали в социални институции (или в други форми на грижа – защитени жилища, преходни жилища и т.н.)
 • физически увреждания
 • Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2023-2024 г. в държавно висше учебно заведение в някоя от специалностите: медицина, дентална медицина, рехабилитация и за медицински сестри
 • За студентите 1 курс – Да имат среден успех от дипломата и кандидатстудентските изпити не по нисък от Много добър – 5,00;
 • За студенти от 2 курс нагоре – Да имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от Много добър 5,00.
 • Изисква се есе, видео, снимков колаж или рисунка (за подробности виж Онлайн формуляр)
 • Участие във формални и неформални форуми – Еразъм, конгреси, конференции, публикации, фестивали, групи по взаимопомощ и др.
 • Участие в доброволчески дейности

II. Кандидатстване:
Начин за подаване на документите: САМО ОНЛАЙН
Кандидатстването се осъществява на следния линк:
https://www.bcause.bg/component/content/article/123-gotovi-za-uspeh/704-usloviya-v-programata-gotovi-za-uspeh-za-uchebnata.html?Itemid=437

Стъпка 1: Попълнете и изпратете Онлайн формуляр.
Стъпка 2: Изпратете като прикачени файлове на [email protected] следните документи. В Subject на вашия имейл поставете трите си имена. Непълни документи не се разглеждат от Комисията.

 1. Документ, доказващ успеха:
  • За учениците – Уверение с указан среден успех от предходната учебна година
  • За студентите 1 курс – Копие от дипломата за завършено средно образование и документ с оценки от приемни изпити
  • За студентите от 2 курс нагоре – Уверение от учебното заведение с указан среден успех от предходната учебна година и заверен зимен семестър на текущата година.
 2. Копие от смъртен акт на починал родител
 3. Документ от институцията, в която живее кандидата (ако е настанен в такава)
 4. Служебна бележка за доходите на родителя (настойника) – за доходите, изплатени за периода от март до август 2023 г
 5. Служебна бележка за доходите на кандидата (ако работи към момента на кандидатстване) – за доходите, изплатени за периода от март до август 2023 г.
 6. Решение на ТЕЛК за кандидати за специална стипендия (ако е приложимо)
 7. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни по образец – или Декларация за съгласие от родител/настойник за предоставяне на лични данни
 8. Снимка
 9. CV на кандидата – само за студентите
  Важно 1: Декларациите се попълват от кандидата (за навършили 18 години) или от родител/настойник, ако кандидатът е под 18 години.
  Важно 2: Попълването на документите е задължително като за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново.

 10. Мотивационно писмо. Защо съм „готов за успех“?

Забележка: Студентите могат да кандидатстват с един формуляр за повече от един вид стипендия, но ще им бъде присъдена само една годишна стипендия. Моля, отбележете всички видове стипендии, за които кандидатствате.

III. Срокове
Срок за подаване на документите: до 11 октомври 2023 год. (включително).
Резултати от класирането на кандидатите очаквайте не по-късно от 31 октомври 2023 г. обявени на интернет страницата на Фондацията и във Фейсбук.
Броят на отпусканите стипендии се определя от набраните по програмата дарения.
За допълнителна информация: 02/981 19 01; 02/988 00 80

За консултация по процедурата по кандидатстване можете да се обърнете към г-жа Деляна Атанасова-Делирадева- Експерт „Социални дейности“ към Медицински университет -Пловдив в Университетски информационен център, ет. 1