Учебен план по специалността “Акушерка” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, приет на АС с Прот. 9/23.9.2021 г., в сила от уч. 2021-2022 г.