УП по специалността „ОЗЗМ“ ( (за завършилите в области на ВО, различни от „Здравеопазване и спорт“), ОКС ”Магистър”, ЗО 2023-2024 г