Асоциация на студентите медици – Пловдив

Асоциация на студентите медици – Пловдив
Асоциация на студентите медици – Пловдив

Кои сме ние?

Асоциация на студентите-медици – гр. Пловдив (АСМ–Пловдив) е един от шестте клона на Асоциация на студентите-медици България (АСМБ), както и горд член на най-голямата студентска организация съществувала някога в света – International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) – Международна федерация на медицинските студентски асоциации, а също така е и член на престижната EMSA – European Medical Students’ Association – Европейска асоциация на студентите по медицина.Какви са нашите цели?

Ние сме сдружение, целящо обединението на студентите по медицина в Медицински университет – Пловдив. Към момента имаме над 450 членове от всички курсове, както и вече завършили лекари. Всички заедно организираме и провеждаме кампании, насочени към обществено значими проблеми и повишаваме информираността относно тях. Защитаваме и отстояваме правата на студентите по медицина. Осъществяваме обменни стажове с държави от цял свят в най-добрите и водещи Медицински университети, сред които е и нашият. Участваме и организираме национални и международни конференции по медицина и изпълняваме редица Европейски младежки проекти.

Структура на организацията

В структурата на АСМ-Пловдив има 6 комитета с различни направления:

-Комитет по Обществено здраве (SCOPH):

Свързан е с разработването на програми за промоция и превенция на здравето – борба със социално значими забoлявания; тютюнопушенето; употребата на алкохол и други. Основните кампании на Комитета са Ден за борба с диабета, Ден за предотвратяване на инсулта, Ден за борба с хипертонията, Световен ден на сърцето, Ден за борба с тютюнопушенето, Седмица на психичното здраве, Хранителни разстройства, Редки болести, Антибиотична резистентност, Затлъстяване и здравословен начин на живот, Teddy bear hospital и много други.

-Комитет по Репродуктивно здраве и СПИН (SCORA):


Дейността на този комитет включва мероприятия, свързани с повишаване информираността на населението относно предпазването от нежелана бременност, от полово предавани болести, психически и физически сексуален тормоз. Насърчаване на населението към по-често посещаване на лекари специалисти – уролози и гинеколози, относно прегледи за рак на простатата и тестисите, рак на шийката на матката и рак на гърдата.

– Комитет по Медицинско образование (SCOME):


Целта на комитета е да създаде оптимална среда за образование на всички студенти по медицина в България и по света. Организира Седмица на Медицинското образование, Medicafe, Студентска взаимопомощ. Сподпомага за това гласът на студентите да бъде чут!

– Комитет по Човешки права и мир (SCORP):


Това е комитетът, насочен към благотворителност, хуманитарна дейност и защита на човешките права, особено тези на лекарите и пациентите. Осъществяват се множество кампании, свързани с насърчаване на добрите взамоотношения между хората, медицинската етика, общуване с хора от малцинствени общества, както и с терминално болни пациенти. Ключови са посещенията на домове за социални услуги, за хора с увреждания и деца, лишени от родителски грижи. Организират се благотворителни базари, които са с голяма посещаемост, медийна изява и успеваемост.

– Професионален обмен (SCOPE) и Научен обмен (SCORE):

Ресори – пристигащи и заминаващи. Дава възможност на студентите по медицина да се запознаят отблизо с принципите на здравната грижа в други страни по целия свят, да практикуват своите умения в най-престижните болници и да участват в интригуващи клинични и предклинични проекти. Договорите ни за обмени с различните Асоциации и съответни Медицински университети непрестанно нарастват. Това е доказателство за голямата популярност, която добива Асоциация на студнетите медици – Пловдив и най-вече Медицински университет – Пловдив, където се провежда обучението на всички пристигащи обменници.

Управление

Председател – Аглика Бяндова
Тел. 0889362589
Email: president.asm.plovdiv@gmail.com

Е-mail: asm.plovdiv@gmail.com
WEB: http://asm-plovdiv.com
Facebook Group: https://www.facebook.com/amsplovdiv
Facebook Page: https://www.facebook.com/AssociationOfMedicalStudentsPlovdiv

35-та юбилейна Национална среща на АСМБ

Асоциация на студентите медици – Пловдив бе избранa за домакин на Пролетната Национална среща на Асоциация на студентите – медици в България (АСМБ) след представяне на успешна кандидатура. Тя ще се проведе в периода 05 – 07 април 2019г. Брой делегати – близо 300, като се включват както български, така и англоезични студенти.
Националните срещи се провеждат два пъти годишно – на пролет и на есен. В рамките на събитието се извършват обучения, свързани с работата в комитетите на асоциацията – Обществено здраве, Медицинско образование, Реподуктивно здраве и СПИН, Професионален и научен обмен, Човешки права и мир. Също така организираме обучения за професионални умения и личностно развитие – трейнинги по т.нар „меки умения“, свързани с личностното развитие на студентите по медицина: лидерство, ораторство, креативно мислене, умения за водене на преговори, въведение в дейността на Международната студентска федерация, психично здраве. Специално за чуждестранните студенти са подготвени обучения на английски език и те засягат теми, свързани със способите за качествено учене, застъпничество за определени каузи в здравеопазването, насилие, породено от различията в сексуалната ориентация.
Есециално за нас е и провеждането на работилници (workshops), които са свързани с придобиване на професионални медицински умения за поставяне на гипс, изготвяне на антибиограма, електрокардиограма /ЕКГ/, първа долекарска помощ за спасяване живота на пострадали, която включва КПР – кардиопулмонална ресусцитация. Освен това лекарите, които сме поканили, ще ни обучават в направата на хирургичен шеф и възли, на лапароскопии, нормално и патологично раждане. Повечето уъркшопи ще бъдат проведени в Симулационния център към Медицински университет Пловдив, представляващ връх в технологиите за обучението на бъдещите лекари.

Участниците ще обърнат специално внимание на изготвянето на антибиограма и наблюдение над метода PCR, които ще се проведат в Катедрата по Микробиология и имунология. Студентите ще имат възможността да работят сами и да видят резултатите на място. Ние сме пионери в идеята за провеждане на уъркшоп, посветен на Антиботичната резистентност – една от най-нашумелите теми в световен мащаб.
Целта на голямото ни събитие – Национална среща на АСМБ е да се подобрят знанията на членовете на Асоциацията за нейната структура и връзка с Международната федерация на студентите медици, а именно работата на локално, национално и международно ниво. Така се надяваме да създадем приемственост и да осигурим доброто развитие на АСМБ в бъдеще.
Гост лектори на нашето събитие ще са проф. Д-р М. Мурджева, дмн – Заместник – ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност и Ръководител на катедра Микробиология и имунология; проф. Л. Пейчев, Декан на Фармацевтичен факултет към МУ Пловдив, представлявайки нашия Златен спонсор –„Боарон България“, и ще изнесат лекция относно Антибиотичната резистентност. Проф. д-р М. Орбецова – Заместник – декан по учебна дейност към МУ Пловдив и Началник клиника по Ендокринология към УМБАЛ „Св. Георги“. Ще представи Сателитен симпозиум, организиран от основните спонсори на събитието – Новонордиск – България, на тема „Захарен диабет – (НЕ)победимият враг на човечеството“.

Основната тема, която ще засегнем и която в момента е една от най-актуалните теми сред обществото, е Антибиотичната резистентност и именно затова нашият слоган е:


БЪДЕЩЕТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИМ!

Асоциация на студентите медици – Пловдив