Студентски съвет

Студентски съвет 2023
Студентски съвет 2023

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон :


За нас

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
към Медицински университет – Пловдив

Студентски съвет – дейност и принципи

Студентският съвет е орган на изразяване и защита на общите интереси на студентите и докторантите, обучаващи се в Медицински университет – Пловдив, регламентиран в Закона за висшето образование. Състои се от представителите на споменатите, излъчени чрез избори, и има мандат от две години. Студентският съвет функционира на принципите на доброволност, равнопоставеност, пропорционалност, независимост, прозрачност, добросъвестност, коректност и етичност. Дейността му е регламентирана от Правилник за устройството и дейността на Студентски съвет при Медицински университет – Пловдив и включва:

 • участие със свой представител в Националното представителство на студентските съвети;
 • участие при определяне на учебните плановe, програми и структурата на учебните дисциплини;
 • участие в поддържане на качеството на обучение;
 • участие в определянето на правилата за разпределяне на студентските стипендии, награди и помощи;
 • участие в управлението на студентските общежития;
 • участие в развитието на спортната дейност в университета;
 • изразяване на мнение по текущи проблеми в университета;
 • създаване на научни студентски общности и публикуване на техните научни трудове;
 • разпространение на информация за предстоящи събития в университета
 • и всяка друга дейност, свързана с правата, задълженията и интересите на студентите и докторантите в университета.

Структура и органи на управление
Общо събрание на СС
Общото събрание се състои от всички членове на СС и е върховният му колективен орган, който организира избори за ръководните позиции в СС и представителите му в университетските органи, в други университети и организации, изменя правилника на СС, създава и преобразува комисии и решава различни въпроси по предложение на членовете на ОС.

Управителен съвет на СС
Управителният съвет е оперативен орган на управление на СС и се състои от неговите председател, заместник-председатели и главния секретар. Дейността му включва организиране изпълнението на решенията на ОС, утвърждаване на създаването на звена, подпомагащи дейността на СС и внасяне на предложения за провеждане на заседания на ОС по текущи студентски проблеми.

Председател на СС
Виктория Карамилева
Председателят на СС ръководи СС, ОС и УС, отговаря за изпълнението на решенията им, представлява СС пред ръководството на Медицински университет – Пловдив и други организации, внася предложения и проекти за гласуване и координира дейността на заместник-председателите и комисиите на СС.

Главен секретар на СС
Любен Стойков
Главният секретар отговаря за изготвянето на протоколите от заседанията на ОС, УС и тяхното съхраняване, ръководи отчетността на СС, подпомага дейността на председателя и зам.-председателите. Поддържа деловодството и съхранява печата на организацията.
Заместник-председател с ресор МФ
Юлиян Дичев
Заместник-председателят с ресор МФ подпомага председателя на СС на ниво МФ, замества председателя, когато е упълномощен от него, води Общото събрание на студентите и докторантите в звено МФ и следи и отговаря за изпълнението на дейността на СС в ресора си.

Заместник-председател с ресор ФДМ
Стефани Хаджиминчева
Заместник-председателят с ресор ФДМ подпомага председателя на СС на ниво ФДМ, замества председателя, когато е упълномощен от него, води Общото събрание на студентите и докторантите в звено ФДМ и следи и отговаря за изпълнението на дейността на СС в ресора си.

Заместник-председател с ресор ФФ
Аделина Боянова
Заместник-председателят с ресор ФФ подпомага председателя на СС на ниво ФФ, замества председателя, когато е упълномощен от него, води Общото събрание на студентите и докторантите в звено ФФ и следи и отговаря за изпълнението на дейността на СС в ресора си.

Заместник-председател с ресор ДЕСО и ФОЗ
Теодора Димова
Заместник-председателят с ресор ДЕСО и ФОЗ подпомага председателя на СС на ниво ДЕСО и ФОЗ, замества председателя, когато е упълномощен от него, води Общото събрание на студентите и докторантите в звено ДЕСО и ФОЗ и следи и отговаря за изпълнението на дейността на СС в ресора си.

Заместник-председател с ресор МК
Васил Лазаров
Заместник-председателят с ресор МК подпомага председателя на СС на ниво МК, замества председателя, когато е упълномощен от него, води Общото събрание на студентите и докторантите в звено МК и следи и отговаря за изпълнението на дейността на СС в ресора си.

Контролен съвет на СС

Контролният съвет е орган, който осъществява наблюдение и контрол върху дейността на Студентски съвет и изпълнението на решенията на ОС и УС. Състои се от петима членове.

Комисии на Студентски съвет:

Комисия по социално-битовите въпроси
Координатор:
Лили Иванова

Основната задача на комисията е свързана с битовите въпроси, засягащи студентите. Ежегодно под нейно наблюдение се организира настаняването в студентските общежития и се осъществява целогодишен контрол над вътрешния ред в тях. Комисията извършва проверки за качеството на обслужване в студентските столове, като се допитва до мнението на студентите и се стреми да удовлетворява техните желания. Отговорна задача е излъчването на свои представители в Комисията по стипендии, които защитават интересите на студентите с висок академичен успех и нисък доход. Под неин надзор се инициират и проекти за подобряване за подобряване атмосферата в общежитията, столовете, библиотеката, читалните и спортните зали на университета.

Комисия по контрол на качеството на обучение
Координатор:
Анета Читкушева

Комисията по контрол на качеството на обучение има задачата да осъществява контрол и поставя оценка върху научноизследователската дейност, както и да осъществява контакти и партньорство с други организации и асоциации. Целите й са осигуряване на прозрачност на дейността, повишаване на отговорността на всеки студент и докторант и информираността му относно неговите права, както и подобряване на методологията на преподаване и предоставяне на допълнителни обучителни материали. Тази си дейност комисията подпомага чрез провеждане на анкетни карти и запитвания към студентите и онлайн срещи с тях.
Визията и идеите на комисията са насочени към:

 • създаване на интерактивен и гъвкав учебен процес;
 • даване на по-голяма гласност на студентските интереси;
 • отправяне на покани към чуждестранни преподаватели;
 • сформиране на извънкласни дейности, водени от студенти.

Комисия по ПР дейност и обществени мероприятия
Координатор:
Ана-Мария Георгиева

Мисията на Комисията по ПР дейност и обществени мероприятия е свързана с повишаване на интереса и ангажираността на студентите към дейността на Студентски съвет и ръководството на Медицински университет – Пловдив и организираните от тях мероприятия, като се стреми да осигури достигането на нужната информация до най-голям брой студенти. Комисията си сътрудничи с ръководител отдел “Реклама и връзки с обществеността” към Медицински университет – Пловдив. Работи към постигане на интеграция на студентите, служещи си с различен от българския език и сплотяване на студентската общност. Тези си цели Комисията по ПР дейност и обществени мероприятия изпълнява чрез изграждане и поддържане на качествени и полезни информационни страници в достъпните социални мрежи, създаване на привлекателни информационни плакати и листовки, осигуряване на достъпност на информацията и за студенти, говорещи различен от българския език, и възпрепятстване разпространението на неточна информация и неверни факти сред студентската общност на Медицински университет – Пловдив.

Комисия по учебната и научната дейност
Координатор: Даниел Стоилов
Комисията извършва дейности, свързани с оптимизиране на обучителния процес, насърчаване на студентското участие в мероприятия с образователна цел и съдейства за академичното издигане на студентите.
Визията и идеите на комисията са насочени към:

 • организиране на лекционни панели, практически обучения и конкурси, предназначени за обогатяване на медицинската и общата култура на студентите;
 • активно сътрудничество с другите студентски организации и с интернационалните студенти, целящо създаване на широк идеен колектив;
 • популяризиране и подпомагане провеждането на младежки научни конференции.

Комисия по международните отношения и интеграция на чуждестранните студенти към студентските активности
Координатор:
Мохамед Джафар

Същността на тази комисия е сближаването на българския и англоезичния курс. Основната дейност на комисията се състои в медиация между нагласите и желанията на студентите от двата курса, което отрежда определящата ѝ роля в поддържането на благоприятна за всички социална среда. Към дейността на комисията са осъщественият курс по медицински български език и ежегодното Welcome party, на което се срещат първокурсниците от двата потока и предизвиква огромен интерес. Комисията работи за създаване на нови контакти с чуждестранни университети, заздравяване на вече съществуващите, създаване на условия за взаимна работа със студентите, както и организиране събития с участието на хабилитирани преподаватели.

Комисия по спортните мероприятия и промоция на здравето
Координатор:
Славена Късовска

Дейността на Комисията по спортни мероприятия и промоция на здравето е насочена към промотиране на спорта в ежедневния живот на студентите, подкрепа на студентските отбори и занимаващите се с индивидуални спортове студенти, осъществяване на връзка между изброените и ръководството на Медицински университет – Пловдив, подобряване на състоянието на университетската спортна база и организиране на вътреуниверситетски и междууниверситетски състезания, Зимен и Летен университет.

Състав

Студентски съвет на Медицински университет Пловдив
Председател на СС
Виктория Карамилева
Виктория Карамилева
Председател на СС
тел.
e-mail: [email protected]
Главен секретар
Любен Стойков – главен секретар-
Любен Стойков
Главен секретар
тел.
e-mail: [email protected]
Заместник-председател с ресор МФ
Юлиян Дичев- зам. председател с ресор МФ-_opt
Юлиян Дичев
Заместник-председател с ресор МФ
тел.
e-mail: [email protected]
Заместник-председател с ресор ФДМ
Стефани Хаджиминчева- зам. председател с ресор ФДМ_opt
Стефани Хаджиминчева
Заместник-председател с ресор ФДМ
тел.
e-mail: [email protected]
Заместник-председател с ресор ФФ
Заместник-председател с ресор ФФ
Аделина Боянова
Заместник-председател с ресор ФФ
тел.
e-mail:
Заместник-председател с ресор MK
V.Lazarov
Заместник-председател с ресор MK
Васил Лазаров
Заместник-председател с ресор MK
тел.
e-mail:
Заместник-председател с ресор ДЕСО и ФОЗ
Теодора Димова- зам председател с ресор ФОЗ
Теодора Димова
Заместник-председател с ресор ДЕСО и ФОЗ
тел.
e-mail:
Координатори на комисии
Координатор на Комисия по социално-битовите въпроси
Лили Иванова- Координатор Социално-битови въпроси_opt
Лили Иванова
Координатор на Комисия по социално-битовите въпроси
тел.
e-mail: [email protected]
Координатор на Комисия по учебна и научна дейност
Даниел Стоилов – Координатор Учебна и научна дейност
Даниел Стоилов
Комисия по учебна и научна дейност
тел.
e-mail: [email protected]
Координатор на Комисия по спортните мероприятия и промоция на здравето
Славена Късовска – координатор Спортни мероприятия и ПЗ
Славена Късовска
Координатор на Комисия по спортните мероприятия и промоция на здравето
тел.
e-mail: [email protected]
Координатор на Комисия по ПР дейност и обществени мероприятия
Ана-Мария Георгиева- координатор ПР и обществени мероприятия
Ана-Мария Георгиева
Координатор на Комисия по ПР дейност и обществени мероприятия
тел.
e-mail: [email protected]
Координатор на Комисия по международните отношения и интеграция на чуждестранните студенти към студентските активности
Mohammed Jafar- Коорднинатор Международна дейност
Mohammed Jafar
Координатор на Комисия по международните отношения и интеграция на чуждестранните студенти към студентските активности
тел.
e-mail: [email protected]
Координатор на Комисия по контрол на качеството на обучение
Анета Читкушева- координатор Контрол и качество на обучение
Анета Читкушева
Координатор на Комисия по контрол на качеството на обучение
тел.
e-mail: [email protected]
Контролен съвет
Георги Георгиев
Контрол и качество на обучение
тел.
e-mail: [email protected]
Ерай Шакир
Учебна и научна дейност
тел.
e-mail: [email protected]
Иван Демянов
Международна дейност
тел.
e-mail: [email protected]
Алис Димитрова
Контрол и качество на обучение
тел.
e-mail: [email protected]
Божидар Балабанов
Спортни мероприятия и ПЗ
тел.
e-mail: [email protected]