Кредитна система и ECTS

Кредитите са цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на определени знания и умения в процеса на обучение по изучаваните в Медицински Университет – гр. Пловдив специалности “Медицина”, “Дентална медицина”, “Фармация” и “Здравни грижи”.

Кредитите се разпределят по учебни години, семестри и дисциплини.

Кредитната система осигурява възможност за изборност на дисциплини, както и за мобилност на основата на взаимно признаване на обучението между други медицински университети в страната и в чужбина.