Здравно осигуряване

ПРАВИЛА ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ПЛОВДИВ

 1. Българските студенти редовно обучение се осигуряват със средства от Републиканския бюджет до навършване на 26 – годишна възраст, освен ако не са осигурени на друго основание /чл. 40, ал 3, т.2 от Закона за здравно осигуряване/.
 2. Студентите задочно обучение и тези над 26 г., които не са осигурени на друго основание, следва да заплащат сами здравноосигурителните си вноски. Те подават декларация /Образец № 7/ в районните управления на НАП по постоянен адрес.
 3. Чуждестранните студенти, приети по актове на Министерски съвет- ПМС 228 и ПМС 103, също подлежат на здравно осигуряване със средства от Републиканския бюджет.
 4. При записване на обучението си всеки студент, който има българско гражданство или е чужденец с постоянно пребиваване в Република България, задължително попълва декларация за здравно осигуряване. Тя е част от документите за записване.
 5. През периода на обучение декларация за здравно осигуряване се попълва от студента задължително при настъпване на следните промени:
  • ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР на 2,4,6 или 8 часа- подава се декларация в срок до един месец след датата на подписване на трудовия договор. Декларира се по т. 1 от декларацията.
  • ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР- подава се декларация в срок до един месец след прекратяване на трудовия договор. Декларира се по т. 1 от декларацията.
  • ПРИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО- студентът подава декларация в началото на семестъра, в който прекъсва. Когато прекъсването е за повече от една учебна година /но не повече от 3 г./, той следва да подава декларация в началото на всяка учебна година. В случай, че не подаде такава здравното осигуряване се прекратява и студентът заплаща сам здравноосигурителните си вноски за периода на прекъсване.
  • ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СЛЕД ПРЕКЪСВАНЕ- декларация се подава в началото на семестъра, в който студента записва даден семестър.
  • ПРИ ОТПУСКАНЕ НА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ— подава се декларация в срок до един месец след подаване на документите в НОЙ. Декларира се по т. 2 от декларацията.
  • ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ- подава се декларация в срок до един месец след датата на последната пенсия. Декларира се по т. 2 от декларацията.
  • ПРИ ОТПУСКАНЕ НА ИНВАЛИДНА ПЕНСИЯ— подава се декларация в срок до един месец след подаване на документите в НОЙ. Декларира се по т. 2 от декларацията.
  • ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИНВАЛИДНА ПЕНСИЯ- подава се декларация в срок до един месец след датата на последната пенсия. Декларира се по т. 1 от декларацията. Декларира се по т. 2 от декларацията.
  • ПРИ ОТПУСКАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА ИЛИ МАЙЧИНСТВО – декларацията се подава в срок до месец от подаване на документите за обезщетение. Декларира се по т. 3 от декларацията.
  • ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА СТУДЕНТА В НАП КАТО САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ- декларацията се подава до един месец след регистрацията. Декларира се по т. 3 от декларацията.
  • ПРИ ПРОМЯНА НА ИМЕНАТА НА СТУДЕНТА, ПОСТОЯНЕН АДРЕС,EГН, ЛНЧ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ ОТ ДОКУМЕНТА ЗА САМОЛИЧНОСТ – декларация се подава до един месец след издаване но новия документ за самоличност.
 6. Здравното осигуряване от Медицински университет –Пловдив се прекратява служебно при следните случаи:
  • навършване на 26 г. на студента
  • в случай че не е подадена в срок декларация на прекъснал студент
  • отписване или служебно отстраняване на студент
  • в края на последния семестър след приключване на първата редовна сесия на държавните изпити по учебен план
  • По специалности това са:

   • МЕДИЦИНА- до края на месец септември
   • ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА- до края на месец юни
   • ФАРМАЦИЯ- до края на месец ноември
   • МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ- до края на месец юли
   • УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ- до края на месец декември
   • СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ- до края на месец юни
 7. Декларация за здравно осигуряване се подава:
  • За студентите обучаващи се в ОКС „магистър“ и „бакалавър“
   – г-жа Деляна Атанасова-Делирадева [email protected].
   Място на подаване в Университетски информационен център, 1 етаж.
  • За студентите обучаващи се в ОКС „професионален бакалавър“
   -г-жа Валерия Чучулска [email protected]
   -Красимира Стойчева [email protected] .
   Място на подаване Медицински колеж, 3 етаж.
 8. За деклариране на неверни данни в декларацията за здравно осигуряване студентът носи наказателна отговорност по чл.113 от Наказателния кодекс.

ВАЖНО!- В случай че студент не е сигурен какви обстоятелства е декларирал в последната подадена от него декларация, то той в най-кратки срокове следва да се свърже с горепосочените лица за консултация на място или чрез имейл.