Световноизвестният квантов физик проф. дфзн Леандър Литов с лекция в МУ-Пловдив: „Проектът SEEIIST“ , на 16 май от 16.00 часа в 1-ва аудитория, Аудиторен комплекс

Световнопризнатият български учен професор Леандър Литов с лекция в Медицински университет – Пловдив.

Квантовият физик професор Литов ще представи в академична лекция Проектът SEEIIST на 16 май от 16.00 часа в 1 аудитория на Аудиторния комплекс на МУ–Пловдив .

Голямата наука за елементарните частици – квантовата физика и медицината търсят решения за нови методи за онкотерапия.


Известен с изследванията си в областта на квантовата физика и физиката на елементарните частици български учен професор Леандър Литов, работещ от 1992 г. на ускорителния комплекс в CERN и ръководител на колектива от СУ, участващ в опитите провеждани на Големия адронен колайдер ще гостува в Медицински университет – Пловдив .

Посещението е по инициатива на учени от МУ–Пловдив, след участието им в научно-експертна дискусия за изграждане на Международен институт за устойчиви технологии – SEEIIST. Този път високо цененият квантов физик няма да говори за фундаменталните въпроси за структурата на Вселената, за материята, за пространството и времето, а ще представи пред студенти, докторанти и млади учени проект за изграждането на мощен ускорител на Балканите, с ускорителен център в България и потенциала му като научно-изследователска инфраструктура за целите на биомедицинските изследвания.

Професор Литов ще запознае академичната научна общност с реализацията и възможностите на мащабен високотехнологичен проект за изграждане на международна междуправителствена научна организация в района на Югоизточна Европа (South East European International Institute for Sustainable technologies – SEEIIST). Изследователската инфраструктура ще включва мощен ускорител, който ще осигурява снопове от протони и леки йони за третиране на тумори и биомедицински изследвания. В центъра ще бъдат изградени три зали за облъчване на пациенти и две експериментални зали. В института ще се извършват клинични изпитания за разработване на нови методи и протоколи за третиране на тумори с протони и леки йони, разработване на методи за съвместно използване на радиотерапия (протони и йони) и имунотерапия и изследвания в областта на радиационната генетика. Предвиждат се и широк спектър от предклинични in-vitro и in-vivo изследвания в областта на радиобиологията. Планира се и широка програма от изследвания в областта на медицинската физика, свързани с формирането и контрола на снопове от ускорени частици, контрол и измерване на дозата получена от пациентите, образната диагностика и биофизичното моделиране и планиране на облъчване на пациентите. Проектът е отворен за участие на заинтересовани научни колективи от България.

МУ – Пловдив кани всички заинтересовани от широката и специализирана научна общност на 16 май (понеделник) от 16.00 часа в 1-ва аудитория на Аудиторния комплекс (бул. В. Априлов №15А) на лекцията на проф. дфзн Леандър Литов „Проектът SEEIIST“, на която ще бъде направено въведение за клиничното приложение на протонна и йонна терапия при малигнени заболявания.

Лекцията е отворена за студенти, докторанти, млади учени и преподаватели с интереси в областите медицинска физика, биофизика, радиобиология, радиационна онкология (лъчелечение), медицинска онкология, детска онкология и други.