Търгове

Заповед № Р-55/12.01.2023 година

Обява

Медицински университет-Пловдив обявява търг по реда и при условията на чл. 16, ал. 2 във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, във вр. с чл. 13 от ППЗДС и Глава V от ППЗДС за отдаване под наем на обособена част от първи етаж на сграда с идентификатор 56784.522.3585.15 по КККР на гр. Пловдив – „Клиника по клинична токсикология“, с площ от 270 кв.м., в гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А – предоставен за управление на МУ–Пловдив, състоящ от: зона за практически занятия, стая за дежурен лекар, зона за интензивни грижи, манипулационна, санитарен възел, изолатор, склад чисто, склад мръсно, баня, две тоалетни, съблекалня и кабинет на началника на Клиника по токсикология и секретар, коридор; при следните условия:

1. Вид на търга: с тайно наддаване по реда на ЗДС и ППЗДС; 2. Размер на началната тръжна цена: 540 лв. без ДДС; 3. Предназначение: за лечебна дейност; 4. Начин на плащане на наемната цена: до 10-то число на месеца, за който се отнася по банкова сметка на МУ-Пловдив; 5. Обезпечения: гаранция в размер на два месечни наема; 6. Специални изисквания към кандидатите: да имат право да извършват лечебна дейност и др., посочени в тръжната документация; 7. Размер на депозита за участие: 50 лв. без ДДС; 8. Други изисквания: посочени в тръжната документация; 9. Срокът за подаване на заявленията за участие е до 15:00 часа на 11.01.2023г.; 10. Място, дата и час на провеждане на търга: в кабинета на пом.-ректора в сградата на Ректората на МУ – Пловдив, в град Пловдив, бул. Васил Априлов №15А, на 12.01.2023г. от 10.00 часа.

  • Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обособени части от недвижими имоти – публична държавна собственост на обща площ от 12 (дванадесет) кв. метра, за поставяне, инсталиране и експлоатация на 12 (дванадесет) броя вендинг автомата за продажба на топли напитки, № Р-340/10.03.2021 г.
  • Процедура по реда на чл.16 ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост за продажба на движими вещи – моторно превозно средство (1 брой употребяван автомобил) – частна държавна собственост на Медицински университет гр. Пловдив
  • Заповед N:Р-88/27.01.2017
  • Заповед за провеждане на търг за отдаване под наем
  • Процедура по реда на чл.16 ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост за продажба на движими вещи – моторно превозно средство (1 брой употребяван автомобил) – частна държавна собственост на Медицински университет гр. Пловдив