Технологичният център за Спешна медицина при МУ – Пловдив с презентация по спешна доболнична помощ в МБАЛ „Уни Хоспитал“

Пред персонала на МБАЛ „Уни Хоспитал“, гр. Панагюрище, ДЗЗД „Технологичен център за спешна медицина“, гр. Пловдив представи възможностите на Учебно-тренировъчния сектор за обучение по спешна домедицинска помощ (Понастоящем Дружеството е в период на следпроектно наблюдение на реализиран проект по договор за безвъзмездна финансова помощ – BG161PO003-1.2.03-0003-C0001, по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Министерство на икономиката, гр. София).
Предизвикателствата на съвременния свят изискват необходимостта всеки от нас да има познания, как да реагира при бедствия, аварии, пътно-транспортни произшествия, за да окаже на пострадалите жизненоважната домедицинска помощ.

Преподавателите от ТЦСМ – д-р Саша Кръстева, ръководител на Учебно-тренировъчния сектор, д-р Мария Пранчева и д-р Владимир Божилов, асистенти към Медицински Университет – гр. Пловдив, запознаха присъстващите с възможностите на сектора: иновативни методи, използване на Е-пациент (симулатор за практически упражнения) с реалистична анатомия и клинична функционалност, осигуряваща физиологични данни в реално време – сърдечни честоти и ритъм, кислородно насищане и пр.
Подчертано бе, че обучителните програми са предназначени за подготовка на немедицински и медицински персонал в сферата на спешната помощ. Д-р Кръстева подробно представи отделните 12 курса с различна продължителност и насоченост към лица с различно ниво на подготовка и напомни, че всички подробности, тематични програми, сведения, указания, дати и цени са представени в сайта на ДЗЗД „Технологичен Център за Спешна медицина“, гр. Пловдив – www.tcemed.net