Технология на лекарствените форми и биофармация

Дата на публикуване в Интернет :13.06.2023 г.
Професионално направление : 7.3. Фармация
Научна или учебна специалност : Технология на лекарствените форми и биофармация
Факултет : Фармацевтичен факултет
Катедра/секция: : Фармацевтични науки
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 19 от 28.02.2023 г.
Кандидати : 1. гл. ас. Пламен Димитров Кацаров, дф
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1182/05.05.2023 г
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. Бисера Асенова Пиличева, дф МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. Николай Георгиев Ламбов, дф Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. Деница Богомилова Момекова, дф Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Проф. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф Външен Член Становище
БГ EN
5. Проф. Ивайло Владимиров Димитров, дх Външен Член Становище
БГ EN
6. Доц. Станислав Радославов Георгиев, дф МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
7. Доц. Нико Йосиф Бенбасат, дф МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации
Заключителното заседание на журито
14.07.2023 от 11:00 във Втора аудитория на Аудиторен комплекс