Терапевтична стоматология

Дата на публикуване в Интернет : 07.06.2018г.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Терапевтична стоматология
Факултет : Факултет по дентална медицина
Катедра/секция : кат. „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 13 от 09.02.2018 г.
Кандидати : 1. д-р Силвия Димитрова Димитрова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1062/10.05.2018 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стоян Боянов Владимиров, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Снежана Цветанова Цанова, дм МУ Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова, дм МУ Пловдив Член Рецензия
4. Проф. д-р Снежанка Запрянова Топалова-Пиринска, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Весела Петрова Стефанова, дм МУ Пловдив Член Становище
6. Доц. д-р Жанет Кирилова Николова, дм Външен Член Становище
7. Доц. д-р Здравка Стефанова Иванова, дм Външен Член Становище
Заключителното заседание на журито : 12.07.2018 г. от 11 часа в Заседателна зала на Научен отдел