Терапевтична стоматология

Дата на публикуване : 13.09.2016
Професионално направление : 7.2. Стоматология
Научна или учебна специалност : Терапевтична стоматология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Факултет по дентална медицина
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г
Кандидати : 1. доц. д-р Нешка Атанасова Манчорова, дм
Заповед на ректора № Р – 1667/18.07.2016 г.  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Стоян Боянов Владимиров, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Радосвета Иванова Василева, дм Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова, дмн Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Здравка Стефанова Иванова, дм Външен Член Рецензия
5. проф. д-р Славчо Крумов Димитров, дм Външен Член Становище
6. проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм МУ Пловдив Член Становище
7. проф. д-р Снежана Цветанова Цанова, дм МУ Пловдив Член Становище
 
резервни членове :  
       
       
 

Заключителното заседание на журито :  

 11.10.2016г. от 13 часа в Ректорска зала.