Тихомир Илиев Въчев

Тихомир Илиев Въчев

Дата на публикуване : 29.09.2016
Професионално направление :  Биологически науки
Докторска програма: Генетика
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Катедра „Педиатрия и мед.генетика“
Тема на дисертационния труд: „Анализ на експресионния профил на некодиращи микро-РНК гени при пациенти с шизофрения посредством широкомащабен микро-РНК майкроарей анализ и високоспецифичен количествен RT-PCR“
Научен ръководител : доц. д-р Вили Стоянова, дм
Заповед на Ректора Р- 1922/13.09.2016
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Вили Стоянова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Стоян Ганчев Лалчев, дм Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, дм Външен Член Рецензия
4. доц. Нася Борисова Томлекова, дб Външен Член Становище
5. доц. Мариан Маринов Драганов, дб Външен Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

03.11.2016 г., 11:00 ч,  Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив