Тодор Генадиев Найденов

Тодор Генадиев Найденов

  

Дата на публикуване : 31.07.2015
Професионално направление : Фармация
Докторска програма:

Фармакоикономика и фармацевтична регулация

Факултет :

Фармацевтичен факултет

Първично структурно звено :

Катедра „Фармацевтични науки“

Тема на дисертационния труд: “ Проучване влиянието на някои фактори върху маркетинговата политика на фармацевтичната индустрия „
Научни ръководители :

доц. Маргарита Касърова, дф и доц. Асена Стоименова, дф

Заповед на Ректора :Р-1308/17.07.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. Маргарита Касърова, дф МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. Генка Петрова-Ташкова, дфн Външен Член Рецензия
3. проф. Валентина Петкова, дф Външен Член Становище
4. проф. Илко Гетов, дф Външен Член Рецензия
5. доц. Станислав Георгиев, дф МУ Пловдив Член Становище
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 17.09.2015 г.,11:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив