ЗАЯВЛЕНИЕ

ДО

Директора на Център за

професионално обучение към МУ -Пловдив

от:

за записване в курс за професионално обучение по

професия Код:723 „Парамедик“,

специалност Код:723030 „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“

Уважаеми, Г-н Директор,

Желая да бъда записан/а в гореспоменатия курс за професионално обучение.

С настоящето потвърждавам съгласието си, след приключване на обучението, да положа съответния изпит пред комисия, съгласно държавните изисквания и ЗПОО.

Прилагам следните документи:

Важно !

Попълнете задължителните полета. Имената трябва да са на кирилица. Допустими файлови формати са .jpg и .pdf. Отделен файл не трябва да превишава 2.5МБ.

Предоставените от Вас лични данни, ще бъдат използвани единствено за нуждите на регистрацията и Вашето обучение.

Таксата за обучение е 2500 лв. (две хиляди и петстотин лева) внесена по

БАНКОВА СМЕТКА:

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

БАНКА: УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00

SWIFT: UNCRBGSF

Основание за плащане: Обучение в ЦПО към МУ-Пловдив курс „ Парамедик“ (да бъде изписано изцяло!)