Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж

Открита е процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ (ОПРЧР 2014-2020), която ще се реализира в два компонента:

 • Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“
 • Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“.
 • Процедурата цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните области:

 • пазар на труда и качество на работните места;
 • социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;
 • изграждане на административен капацитет в горните две облaсти
 • Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

  Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: esf.bg и https://eumis2020.government.bg/.

  Крайният срок за представяне на проектни предложения е 05.04.2017 г., 17:30 часа.

  Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

  Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
  Зам. Ректор по МСПД