Трета програма за действие на ЕК в областта на здравето

На вниманието на Декани на МФ, ФДМ, ФФ, ФОЗДиректор ДЕСО, Директор МКЗам. Декани НИД, Зам. Декани МСПД

Уважаеми представители на Академичното ръководство,

Информираме Ви, че Трета програма за действие на ЕК в областта на здравето за година 2014-2020 е приета с Регламент-№-282720Т4 на ЕК от 11 март 2014 г. Програмата ее управлява от Изпълнителната агенция „Потребители, здраве и храни“ – ИАПЗХ.Електронният адрес, на който е достъпна информация за програмата, е http://ec.europa.eu/chafea/index.html.Една от задачите на държавите-членки на ЕС е да разпространяват информация за програмата на национално ниво, като ИАПЗХ чрез своя изпълнител е възможно да покрие разходи за избраните от България дейности.В тази връзка, моля за Вашето любезно съдействие за предоставяне на информация относно планирани от Вас събития, по време на които да бъде включена и тема, свързана с изпълнението на посочената по-горе програма. Прилагаме въпросника на ИАПЗХ, съдържащ подробна информация за възможните форми, под които България би могла да се включи в промотивната дейност на програмата:

ВЪПРОСНИК на ИАПЗХ

Получената от Вас информация ще послужи на Министерство на здравеопазването за реалистично попълване на въпросника и посочване на конкретни параметри.В случай на необходимост от разяснения може да се обърнете към лицата за контакт от :• Г-жа Силвия Недева – титуляр в Програмния комитет по Третата програма за здраве 2014-2020 г. и титуляр в Мрежата от национални лицаза контакт;Контакти на Г-жа Недева:Тел. 359 2 9301 205; Ел. поща: [email protected]• Г-жа Катя Ивкова – държавен експерт, дирекция «Европейска координация, международни дейности и протокол» (заместник в Програмния комитет по Третата програма за здраве 2014-2020 г. и заместник в Мрежата от национални лица за контакт).Контакти на г-жа Ивкова:Тел. 359 2 9301 252; Ел. поща: [email protected]

Предварително благодарим за оказаното съдействие !

Проф. д-р М/ Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор МСПД