ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ. ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО УЧАСТИЕ И ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “МЕДИЦИНА”, “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И “ФАРМАЦИЯ”

След обявяване на резултатите от третото класиране, не класиралите се кандидат-студенти (ОКС Магистър) подават on-line електронно заявление за участие в последващи класирания, ако има незаетите места.
Кандидаттите участващи в класирания за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация могат да влезнат в профилите си от 23 юли до 25 юли (16:00 ч.) и да отметнат желание за продължаващо участие в класиране и платено обучение (първото желание в състезателния картон). Вход за регистрация и записване.
Неподалите заявление кандидат-студенти не участват в разпределението на незаетите места за съответните специалности
Класиранията продължават до попълване на всички места при условията на Чл. 15, 16, 17 и 18.
(ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МУ – ПЛОВДИВ)