Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ – с принос към „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“

На вниманието на Академичната общност на МУ-Пловдив и членовете на научните екипи на Център за компетентност „ПЕРИМЕД“

Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ (Проект BG05M2OP001-1.002-0005),  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ще бъде представен с концепция за изграждане и перспективи за научни резултати и устойчиво развитие на Първа съвместна конференция под надслов „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“.

Концепцията и промоционалното презентиране ще се представи от Академичното ръководство на МУ-Пловдив и членовете на Екипа за управление (Чл. – кор. Проф. д-р Стефан Костянев, дмн, Ректор и ръководител на проекта; Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм, Зам.-ректор по МСПД – Координатор на проекта за МУ-Пловдив; Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн – Зам.-ректор по НИД) и ще се състои днес, 7 март 2019 г. от 10:00 ч. до 13.00 ч. в Конферентната зала на Софийския университет, във връзка с присъединяването на България за член на Европейската инфраструктура за транслационна медицина – EATRIS-ERIC (www.eatris.eu).

EATRIS – ERIC e паневропейски консорциум към ЕС и има основна роля в развитието на знанията и технологиите в областта на транслационните изследвания, разработването на лекарства, иновативни стратегии и подходи за превенция, диагностика и медицинско лечение, състоящ се от над 80 водещи европейски института.

В конференцията ще участват представители на Изпълнителния борд на EATRIS-ERIC, Anton Ussi, Martin de Kort и David Morrow, като част от тяхното официално посещение в страната. В програмата на форума, освен представяне на Центъра за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, се предвижда представяне на Центъра по молекулна медицина към Катедра по медицинска биология на МУ-Пловдив, Симулационния център на МУ-Пловдив, както и презентации на други научноизследователски инфраструктури. Тези научните комплекси отговарят на високите стандарти на съвременната молекулна медицина и омикс-технологиите, с насоченост към персонализирана фундаментална и приложна медицина. Към тях принадлежат Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) и Центърът за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“.

Представяме на вниманието Ви презентирането на Центъра за компетентност от проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм, Зам.-ректор по МСПД: Medical University of Plovdiv – focus on translational personalized medicine („EATRIS-ERIC in Bulgaria“)

Програмата на пресконференцията включва:

10.00 – 10.20 – Откриване, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Карина Ангелиева

Модератори: Проф. Румен Панков и проф. Росица Конакчиева

10.20 – 10.50 – Anton Ussi – EATRIS –ERIC преглед, стратегически план и оперативни дейности

10.50 – 11.20 – David Morrow/Martin de Kort – EATRIS –ERIC научни платформи, проекти

11.20 – 11.30 – Дискусия

11.30 – 11.50 – Национален център за заразни и паразитни болести, Център по компетентност за фундаментални, транслационни и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология.

11.50 – 12.10 – Проф. д-р Мариана Мурджева, МУ-Пловдив, Център по компетентност за персонализирана медицина

12.10 – 12.30 – Проф. Радка Кънева, Център по молекулярна медицина, МУ-София, партньор на BBMRI

12.30 – 12.50 – Научната инфраструктура за клетъчни технологии в биомедицината

12.50 – 13.00 – Обща дискусия и закриване

Събитието се провежда под патронажа на Министерство на образованието и науката и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е част от програмата, посветена на създаването на партньорска структура на европейския консорциум в България.
С участието си Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ ще стартира мерки за устойчиво развитие, присъединяване към международни научни изследователски мрежи и превръщането му в неразделна част от Европейското научно-изследователско пространство.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД