Удължаване на срок на покана за избор на асоциирани партньори за изграждане на Център за компетентност

На вниманието на заинтересованите организации

Във връзка с обявената на 21 ноември 2016 г. и удължена до 03.01.2017 г. покана за избор на асоциирани партньори от Медицински университет – Пловдив в партньорство с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Институт по минералогия и кристалография при БАН, относно разработване на проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Ви информираме за удължаване на срока за подаване на предложения до 15.00 часа на 28.02.2017 г.

Официалните документи, касаещи процедурата могат да бъдат намерени на адрес:
http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/novini/3743-art

Приложения:

  • Заповед за удължаване на покана за избор на асоциирани партньори за ЦК
  • Покана за избор на асоциирани партньори за ЦК, НОИР