Удължаване на срок на покана за избор на асоциирани партньори за изграждане на Център за компетентност

На вниманието на заинтересованите организации:

Във връзка с обявената на 21 ноември 2016 г. покана за избор на асоциирани партньори от Медицински университет – Пловдив в партньорство с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Институт по минералогия и кристалография при БАН, във връзка с разработване на проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност„, Ви информираме за удължаване на срока за подаване на предложения до 16.00 часа на 03.01.2017 г.

Официалните документи, касаещи процедурата могат да бъдат намерени на адрес:
http://www.meduniversity-plovdiv.bg/bg/novini/3712-art_ck_noir.

Приложения

  • Поканата за избор на асоциирани партньори
  • Заповед за удължаване на срока за избор на асоциирани партньори