Пловдивски зимни ендокринологични дни

14
февруари
2020г.

естването на 75-годишнината от основаването на Медицински университет – Пловдив е повод Секция „Ендокринология и болести на обмяната“ при Медицински факултет да се включи в мероприятията с организиране и провеждане на първите Пловдивски зимни ендокринологични дни.

Форумът ще се проведе на 14.02.2020 г. (петък) от 14.00 ч. до 18..00 ч. и 15.02.2020 г. (събота) от 09.00 ч. до 18.00 ч. в Първа аудитория на Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив.

Тематиката на събитието тази година е свързана с новата парадигма в управлението на захарния диабет, ревизираната от СЗО класификация на заболяването през 2019 г., съвместните консенсуси на световни и европейски ендокринологични и кардиологични дружества за лечение на захарен диабет тип 2 от 2019 г., данните от приключили в последната година проучвания за сърдечно-съдовите ефекти на най-новите антидиабетни терапии и отделни техни представители; възможности за прилагане на ултрабързодействащи и ултрабавнодействащи инсулинова аналози в лечението на диабета в детска и зряла възраст като моно- и комбинирана терапия, по-широкото навлизане вече и у нас на инсулиновите помпи за лечение на захарен диабет тип 1, главно в детската възраст; мястото на последния в автоимунните полигландуларни синдроми, за които се натрупват нови световни и национални данни и пр.

В събитието ще вземат участие академични преподаватели от Катедрите по Педиатрия и Вътрешни болести, както и от секция „Кардиология“ на МФ и ФОЗ при МУ – Пловдив. Ще бъдат поканени и двама гост-лектори: проф. Мая Константинова от МУ-София, председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология (БНСДН) и проф. Жулиета Геренова от Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Проф. Киркович“, МФ-Стара Загора.

Организирано под егидата на МУ – Пловдив, ендокринологичното събитие ще обогати научната активност на Медицинския факултет по повод 75-годишнината и ще повиши рейтинга на университета.

Академичният състав на Секция „Ендокринология и болести на обмяната“ има възможността и научния потенциал да превърне провеждането на Пловдивските зимни ендокринологични дни в традиционно събитие за в бъдеще.

Свали програмата.