“Kурс – Основи на лапароскопската хирургия – I ниво“