Управителният съвет на БАН открива процедура за избор на директори на самостоятелни научни звена

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор на директор на:

Национален институт по метеорология и хидрология Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания Научен архив на БАН – АСЗ           

     За директори на самостоятелни научни звена могат да кандидатстват: академици и член-кореспонденти, хабилитирани учени с научна степен, доктори на науките, (чл. 42, ал.1 от Устава на БАН).

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на постоянното научно звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.    

Краен срок за подаване на документите: 30 септември 2014 г., – вторник, 16.00 ч.

Документите се подават в БАН – Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 11.00 ч. и от 15.00 до 16.00 ч. 

pdfПравилата за провеждане на избори за директори на самостоятелните звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  pdfдекларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.