Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директори на самостоятелни звена на бан

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НАБЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за изборна директор на:

1.Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика  2. Институт по механика    3. Институт по системно инженерство и роботика    4. Институт за информационни и комуникационни технологии   5. Институт по оптически материали и технологии   6.Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей7. Институт по биофизика и биомедицинско инженерство8. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

За директори на самостоятелни научни звена могат да кандидатстват: доктори на науките, хабилитирани учени с научна степен, член-кореспонденти и академици (чл. 42, ал.1 от Устава на БАН).

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на постоянното научно звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.    

Краен срок за подаване на документите: 23 април 2014 г., 16.00 ч.

Документите се подават в БАН – Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 11.00 ч. и от 15.00 до 16.00 ч. 

Правилата за провеждане на избори за директори на самостоятелните звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  декларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН:

http://www.bas.bg/fce/001/0078/files/PRAVILA-DIREKTOR-15072010g.pdf

http://www.bas.bg/fce/001/0078/files/DEKLARATZIA-SUTRUDNITZI.pdf