Управление на здравните грижи

Дата на публикуване в Интернет : 20.11.2020 г.
Професионално направление : 7.4. Обществено здраве
Научна или учебна специалност : Управление на здравните грижи
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция: : Акушерски грижи
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 60 от 07.07.2020 г
Кандидати : 1. гл. ас. Милена Ганчева Сандева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на Ректора №: Р – 1745/12.10.2020 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Атанасова Семерджиева, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ EN
2. Проф. Галина Стамова Чанева, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. Донка Димитрова Димитрова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
4. Доц. Даниела Ивова Танева, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
5. Доц. д-р Мария Ангелова Ангелова, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Доц. Деляна Петрова Хаджиделева, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. Галина Янкова Терзиева, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации
Заключителното заседание на журито : 21.12.2020 г. от 11 часа в електронната платформа ZOOM.