Урология

Дата на публикуване в Интернет: 01.06.2023 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Урология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : катедра „Урология и обща медицина“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 15/14.02.2023 г.
Кандидати : 1. Гл. ас. д-р Младен Илианов Дойков, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1186/05.05.2023
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Доц. д-р Петър Антонов Антонов, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Проф. д-р Красимир Проданов Янев, дм Външен Член Становище
БГ EN
5. Проф. д-р Димитър Григоров Шишков, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Проф. д-р Деян Анакиевски, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. д-р Пламен Димитров Димитров, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации
Заключителното заседание на журито : 03.07.2023 г., от 14.00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив