Урология

Дата на публикуване в Интернет : 14.04.2022 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Урология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Урология и обща медицина
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 111. от 31.12.2021 г.
Кандидати : Д-р Петър Антонов
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 380/15.03.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Красимир Проданов Янев, дм Външен Член Рецензия
БГ /EN
4. Проф. д-р Николай Христов Колев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Димитър Григоров Шишков, дм Външен Член Становище
БГ / EN
6. Доц. д-р Кремена Цекова Петкова, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Пламен Димитров Димитров, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Резюмета на публикациите на Д-р Петър Антонов, на български и английски език
Заключителни заседание на журито : 16.05.2022 г. от 11.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив