УС на БАН открива процедура за избор на директор на Институт за невробиология

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
открива процедура за избор на директор
на Институт за Невробиология

За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.
Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно- приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.
Краен срок за подаване на документите: 14 септември 2020 г.
Документите се подават на хартиен носител и Св в три екземпляра БАН- Администрация, ул. 15 ноември № 1, кабинет 209, тел. 979 5202 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.
Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни
звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и Декларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.