Успешен старт на Проект ПЕРИМЕД

Стартовата пресконференция по

Проект № BG05M2OP001-1.002-0005-С 01,

Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)

 

 На 18 юни 2018 г. в Медицински университет – Пловдив се проведе стартова пресконференция по Проект № BG05M2OP001-1.002-0005-С 01, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В пресконференцията взеха участие академичните ръководства на Бенефициентите, както и членове на екипите за управление и изпълнение на Проекта на трите партньорски организации. Присъстваха  представители на Изпълнителната агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на асоциираните партньори и на медиите.

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм – зам.-ректор МСПД на МУ–Пловдив, запозна участниците с Проекта и с неговите главни и специфични цели. Тя представи екипите по проекта и работните пакети, предвидените инвестиции, както и очакваните резултати от изпълнението на планираните дейности.

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн – Ректор на МУ – Пловдив и Ръководител на Проекта, заяви при откриване на събитието: „24 млн. лева не са много за голямата наука, но са сериозен бюджет за трите партниращи институции по проекта за ПЕРИМЕД. Надявам се, че изграждането на този център ще създаде условия за разгръщането на капацитета на нашите институции и ще открие нови възможности за партньорства в бизнеса. Съвременната формула за бизнеса е пари, наука, иновации, пари прим. Надявам се, че този Проект ще успее да реализира тази формула.“

Проф. д-р Запрян Козлуджов – Ректор ПУ „П. Хилендарски“ и член на УС на Проекта, заяви: „Всички изследвания, които се провеждат в тези лаборатории, ще бъдат прагматизирани, като целта им е създаването на продукти. Ще има тесни връзки с бизнеса, като основният ефект ще бъде създаването, развитието и укрепването на един иновативен научен комплекс, способен да се самоиздържа, самоусъвършенства непрекъснато и да търси конкретни технологични приложения на изследванията, които ще се извършват в него“.

Проф. д-р Росица Николова – Директор на ИМК при БАН и член на УС на Проекта, добави: „ИМК към БАН е малък, но много ефективен институт и нашата основна задача в този Проект ще бъде характеристиката на материалите – ние в това сме силни. Институтът е единственият в страната, разполагащ с цялостно поддържана апаратура, която характеризира твърди кристални материали. Новата апаратура, която ще се закупи по Проекта, ще бъде като допълнение на това, което имаме, но тя ще бъде насочена главно към характеристика на нови фармацевтични материали, които ще бъдат получавани и изследвани в Центъра.

Кратки представяния на бъдещите дейности на научните екипи направиха и членовете на Научния борд на Проекта – проф. Илия Илиев от ПУ „П. Хилендарски“, Председател на Научния съвет, проф. Маргарита Касърова-Трайкова – ръководител на научния екип на МУ- Пловдив и проф. д-р Борис Шивачев – ръководител на научния екип на ИМК-БАН, София.

 Бенефициенти по проекта са Медицински университет – Пловдив (водеща организация), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ към БАН.

Асоциирани партньори по проекта са УМБАЛ „Св. Георги”, Неофарм-България ЕООД, University of Manchester, UK, Instituto De Agroquimica y Tecnologia de alimentos (IATA), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)-Spain.

 Бюджетът на проекта е 23 472 018,71 лв., от които 19 951 215,91 лв. финансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие и 3 520 802,80 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение на проекта е от м. март 2018 г. до м. ноември 2023 г (68 месеца).

Проектът предвижда изграждането на Център за компетентност, насочен към формиране на нова иновативна научноизследователска инфраструктура, фокусирана в една от приоритетните области за развитие на научните изследвания на национално и европейско ниво – технологии, свързани със здравето. Научноизследователските и иновационните дейности са в областта на персонализираната медицина, с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.

Главната цел на проекта е повишаване нивото на пазарна ориентация на научноизследователската дейност в МУ – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“ и ИМК-БАН чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на Персонализираната иновативна медицина.

Дейностите на Центъра за компетентност ще бъдат реализирани в три основни направления:

 1. Молекулярно-биологични методологии за приложение в персонализираната медицина и прилагане на персонализиран подход при терапията на критично болни пациенти;
 2. Иновативни лекарствени носители за прицелна терапия и персонализирана медицина;
 3. Биоинженерни технологии и биосензори.

 Очаквани резултати:

 1. персонализиран подход при онкологичните заболявания и критично болни пациенти чрез нови терапевтичните методики и лекарствените продукти;
 2. изградена уникална инфраструктура за НИ на европейско ниво с условия за дългосрочно развитие и перспективи;
 3. изградени партньорства с водещи научни организации от ЕС за НИ и иновации;
 4. превръщане на технологичните постижения в жизнеспособни продукти с реален търговски потенциал;
 5. икономическа устойчивост на центъра изграждане на структури със собствени реализация и приходи.

Ще бъдат изградени 8 специализирани лаборатории и обособени 2 научноизследователски системи със съвременно научно оборудване за осъществяване на научноизследователска дейност от специалисти в различни области: медицина, молекулярна биология, генетика, онкология, геномна медицина, фармация, биохимия, химия, биотехнологии и др. Предвижда се реализация на 12 мащабни иновационни научноизследователски програми, в които ще бъдат включени водещи национални и чуждестранни изследователи.

Планирани инвестиции в научна инфраструктура: на стойност 1 448 380,24 лв.

Индикатори:

 • Публични разходи за научноизследователска и развойна дейност (GOVERD плюс HERD) финансирани от предприятията като % от БВП – 0.03%;
 • Новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦВП и ЦК- 1;
 • Съвместни научноизследователски проекти, разработени между центровете (ЦВП и ЦК) и бизнеса – 15;
 • Научни изследвания, иновации: Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти – 23;
 • Научни изследвания, иновации: Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания – 32.

Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

––––––––––––––––––https://www.eufunds.bg––––––––––––––––––

Допълнителна информация:

„Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”– области на приложение съгласно Иновационната стратегията за интелигентна специализация:

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти) ;
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига ;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена икономика.