УСПЕШЕН ВТОРИ МОДУЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА АКАДЕМИЯ

Вторият модул от Преподавателската академия – една от основните планирани дейности по Проект № BG05M2OP001-2.009 „Докторантско Обучение в МУ – Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2), се проведе от 19 до 21 октомври в гр. Велинград. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.


Учебната програма на модула „Научно ръководство на докторанти” включваше лекции и семинарни упражнения, които да помогнат на докторантите, постдокторантите, младите учени и хабилитираните преподаватели да развият и усъвършенстват своите преподавателски умения.

Задълбочено и оригинално още с първата си лекция на тема „Научното ръководство – споделеното пътуване“ проф. д-р Виктория Сарафян – заместник-ректор по НИД на МУ – Пловдив, разгледа докторантурата и нейното значение за професионалното развитие на докторанта, като посочи факторите и гаранциите за успех. Особено внимание тя отдели на менторството, критиката и самооценката и какво влияние оказват те в зависимост от степента на тяхното проявление. Проф. Сарафян разгледа видове отношения между докторанта и научния му ръководител с убеждението, че в това споделено пътуване израстват и двамата.

Във втората си лекция на тема „Научното ръководство – принципи, очаквания, сценарии“ проф. Сарафян обстойно разгледа очакванията, различните типове роли и взаимоотношения на докторанта и неговия научен ръководител, което беше в основата на последвалите дискусии и споделянето на примери от практиката. Наложи се идеята, че докторантурата трябва да възпитава в креативност и критично мислене, но също така и в етичност и приемственост.

 

Данко Йорданов – психолог, външен лектор – разгледа лидерството и неговите функции, различните лидерски стилове и се спря на съществуващите теории за мотивация, мотивацията за постижения и мотивацията за избягване на неуспех. Разгледа общуването като феномен с всички негови проявления за ефективна комуникация.

 

 

Трудностите при разработване на дисертационен труд и начините за справяне с тях бяха залегнали в лекцията на проф. Христо Добрев. Лекторът засегна всички елементи на процеса – от определяне темата на дисертационния труд и изготвянето на литературен обзор, научни съобщения и публикации, до определянето на научен ръководител и трудностите при научното ръководство, писането и оформянето на дисертационния труд, както неговата защитата. Проф. Добрев сподели своя личен опит като научен ръководител на докторанти и в отговор получи впечатленията и коментарите на участниците в Академията.

Проф. д-р Мария Стойкова-Братойчева разгледа етичните аспекти на научните изследвания и научните публикации. Тя се спря на основните принципи, които трябва да се спазват при провеждане на научните обсъждания. Научното развитие и израстване, съавторството и рецензиите бяха обединени от необходимостта от проява на морал и етика, научна култура и емоционална интелигентност.

Обучението и в този модул на Преподавателската академия по проект ДОКТОРАНТ 2 беше базирано на интерактивните методи, които въвличат и ангажират участниците, провокират тяхната активност, стимулират творческото им мислене и изграждат практическите им умения.

Традиционният тест за усвоените знания и умения през Втория модул на Преподавателската академия, както и резултатите от анкетната карта за обратна връзка станаха безспорно доказателство за професионализма на тези, които организират Академията и за потенциала и стремежа към знания на всички участници в нея.www.eufunds.bg

Проект № BG05M2OP001-2.009-0025

„Докторантско Обучение в МУ – Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите-2 (ДОКТОРАНТ-2)“

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.