Успешно изпълнение на мандатната програма в МУ – Пловдив през първата година на новото управление

Над 230 членове на Общото събрание на Медицински университет – Пловдив проведоха отчетно събрание в електронна среда съобразно противоепидемичните мерки в Република България.

Отчетното събрание бе умело ръководено от чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – председател на Общото събрание на МУ – Пловдив.

В отчета на академичното ръководство на МУ – Пловдив за периода от септември миналата година досега се очертаха приоритетите, заложени в Мандатната програма на Ректора на Университета – проф. Мурджева. Бяха отчетени постигнатите резултати през тези 14 месеца в учебната дейност и следдипломното обучение, научноизследователската дейност, международното сътрудничество и проектите, университетско-болничната координация, управлението на качеството, човешките ресурси, финансите, строителството, информационната инфраструктура, акредитациите и рейтинга, както и на мястото на МУ – Пловдив в медийното пространство и връзките с обществеността. Подчертано беше, че в условия на COVID-19 се наложи спешна реорганизация на академичната дейност, бърза мобилизация, въвеждане на електронни форми на обучение и on-line кандидатстудентска кампания за чужденци, които наложиха МУ – Пловдив като лидер и в това предизвикателство. Основните постижения са успешната кандидатстудентска капания, повишаване на компетенциите на академичния състав за използване на е-ресурси в обучението, развитие на високотехнологичните центрове, стимулиране на публикационната активност, надграждане на академичната инфраструктура.

Проф. Мурджева обясни постигнатите успехи с ефективното управление на предишното ръководство на МУ – Пловдив – стабилна основа за последващото надграждане. Подкрепата от страна на академичната общност, студентите и външните партньори, както и мотивацията, убедеността и екипността на ректорското ръководство в Университета са предпоставка за постигане на целите и налагане на добрия имидж.

Проф. Мурджева отбеляза и предизвикателствата през следващата година – продължаващата COVID-19 епидемия и налагащото се ограничаване на практическото обучение на студентите, кандидат-студентската кампания 2021 г., повишаване на качеството на обучение. Новите политики за развитие на академичната дейност са с основни акценти съвместните програми с други университети, участието в между-университетски мрежи и клъстери, развиване на дейността на Центровете за професионално обучение, електронно обучение и он-лайн продължаващо обучение по дентална медицина в новите епидемични условия.

Проф. Мурджева сподели, че за нея МУ – Пловдив е не само модерна инфраструктура, обновени сгради и съвременна апаратура. „Най-важното са хората и то тези с академичен дух – призна проф. Мурджева. – Затова за всички, които имат непрекъснатия стремеж към усъвършенстване и високо качество, страстния копнеж към знанието, истината и мъдростта, е моето сърдечно „благодаря“. И допълни: – „Основното са дръзките идеи и силата да ги отстояваш!“

Инж. Любозар Фратев – председател на Съвета на настоятелите на МУ – Пловдив, се включи в обсъждането на отчета и изрази своето уважение и признателност за постигнатото.

Проф. Костадин Костадинов – съветник на Министъра на образованието и науката поздрави всички за постигнатите резултати.

Членовете на Общото събрание приеха единодушно представения отчет за извършеното.

Като втора точка от дневния ред членовете на Общото събрание гласуваха актуализацията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив.

Проф. Донка Димитрова – главен секретар на Университета, се спря на основните акценти, измененията и допълненията в Правилника. Той беше изготвен от експертни работни групи и предоставен за широко обсъждане, след което проектът беше гласуван и приет от Академичния съвет на Университета.

Проф. Костянев закри Общото събрание с благодарност към всички участници и с пожелание за здраве.