Успешно представяне на Медицински университет – Пловдив на среща по проект MAGNET

Медицински университет – Пловдив взе участие в Първа генерална среща на партньорите от ERASMUS+ CBHE Project No. 101083006 – MAGNET (Managerial and Governance Enhancement through Teaching) от 31 август до 2 септември 2023 г.

В срещата взеха участие представители на всички дванадесет партньори от Балканския регион: Тракийски университет ДЕМОКРИТ; Университет в ПАТРА; Университетски колеж LOGOS; Европейски университет ТЕТОВО; Университет в САРАЕВО; Университет „Александър Мойсиу“, ДУРЪС; Университет по изкуствата, БЕЛГРАД; Университет “Доня Горица”, ПОДГОРИЦА; Международен бизнес колеж – МИТРОВИЦА; Университет в ПРИЩИНА; Университет в БАНЯ ЛУКА; Медицински университет – ПЛОВДИВ.

Тракийски университет „Демокрит“, Гърция и Медицински университет – Пловдив, България участваха online, останалите партньори – присъствено.
Домакин на първата генерална среща беше Университетски колеж LOGOS, Тирана, Албания, чиято организация и подготовка осигуриха отлични условия за съвместна работа, ефективна работна среда, високо качество на услугите за гостите и безупречни технологични и медийни комуникации.

Медицински Университет – Пловдив беше представен от професор д-р Ани Белчева, дм, зам-ректор по учебна дейност на МУ-Пловдив и Координатор на проекта за България; доцент д-р Боян Владимиров, дм, институционален Еразъм координатор; доцент доктор на педагогическите науки Ани Епитропова, заместник-декан по научноизследователска и проектна дейност и международно сътрудничество, Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и членове на административния екип на проекта от МУ-Пловдив.

В програмата на срещата бяха включени важни дискусионни теми в няколко насоки: постиженията до момента; проблемите в изпълнението; дългосрочният перспективен план; най-важните задачи, предстоящи в първите дни и седмици след срещата, очертани от постиженията до момента; жалоните (milestones), които бележат важните точки по пътя на реализацията им.

Професор д-р Ани Белчева представи МУ-Пловдив с презентация (с автори проф. А. Белчева, доц. Б. Владимиров, доц. А. Епитропова), фокусирана върху резултатите по Дейност 1 на проекта – Изследване и анализ на потребностите от обучение. Комплексната тема беше разработена в няколко раздела. В част I „Образователни ресурси – традиции и иновации“ Координаторът на проекта представи ресурси, технологичния капацитет и изградените структури на МУ-Пловдив, създадени в подкрепа на ускореното внедряване на дигиталните технологии в образованието.

Част II – проф. д-р А. Белчева представи комплексни резултати от проучвания в перспективен и настоящ план: Ресурси за изследване и анализ на нуждите на обучението и нуждите на студентите. За по-обхватна оценка на качеството на обучението проф. Белчева представи съвместните резултати, събрани и обработени от Учебен отдел и членовете на Университетската комисия по качество, със заключения и препоръки от български и чуждестранни обучаеми за усъвършенстване на образователната среда и постигане на още по-високи резултати в образованието в дигитална среда.

Особено интересна и оценена от участниците беше Част III от презентацията на проф. Белчева – резултати от обработване на анкета (представена от координаторите – Тракийски университет „Демокрит“, Гърция) за преподавателите на МУ-Пловдив. Проф. Белчева направи анализ на резултатите от анкетата за самооценка в рамките на проект MAGNET – Частични резултати и обобщения.

Оценен беше анализът на резултатите, посочени от млади преподаватели, до 34 години, с преподавателски стаж до 5 и макс. до 10 г., които реално оценяват преимуществата на дигиталното образование, новата дидактическа методология и промяната в стратегията на обучителните курсове, които поставят обучаемия в центъра на интерактивен образователен процес.

Анализът подчерта влиянието на младите университетски преподаватели върху качеството на висшето образование. Оценена беше значимостта на солидни знания по предмета, съчетани с ефективни методи на преподаване за оптимални резултати.

Проучването показа предпочитанието към смесени подходи за обучение и иновативни техники на преподаване. Проф. Белчева категорично обоснова необходимостта и значението на създаването на съвместен център за преподаване и учене за подобряване (CTL) на: (1) професионалното развитие на преподавателите и (2) ангажираността на учениците.

Координаторът на проекта посочи, че мисията за създаване и пълноценно функциониране на център за преподаване и учене ще бъде изпълнена и визията ще стане реалност чрез реализирането на проекта MAGNET и внедряването на успешните практики на настоящите CTL в Медицински университет Пловдив. Проф. Белчева представи визия за CTL център на МУ-Пловдив в предстоящия за откриване учебен корпус на Университета и планираното оборудване – принос на университета за изпълнението на проекта.

Участниците от МУ-Пловдив бяха слушатели и активни участници в дискусиите, породени от представянето и презентираните на участниците в срещата материали, доказващи напредъка на партньорските висши учебни заведения и с акцент върху комуникационните дейности, предприети или планирани в близко бъдеще по проекта. Такива бяха темите :

 • Мисия и визия на Балканската мрежа по университетска педагогика (BalkaNetUP)
 • LOGOS център за преподаване и учене – CTL нормативна база и регулаторни инструменти
 • Massive Open Online Courses – Tirana – структура, разработване и специфика е edX платформа
 • Изпълнение на проекта в университета в Сараево, свързан с резултатите от проект DIGI.EDU; изграждане на център за професионално обучение на академичния и неакадемичен състав (CTL)
 • Университет в Баня Лука – представяне на резултати от оценка на нуждите за професионалното обучение; принос към рамката от принципи, залегнали в основата на Балканска мрежа от CTL центрове – BALCANETUP
 • Програми за продължаващо обучение на преподавателския състав на Университета в Баня Лука, и др.

Координаторът на проекта проф. д-р А. Белчева, доц. Владимиров и доц. А. Епитропова обсъдиха представения от гръцкия координатор РАБОТЕН ПЛАН до м. декември 2023, задължителен за успешно изпълнение на целите на проекта:

 1. Изграждане на CTL – център за преподаване и учене
 2. Изграждане на учебна програма и учебно съдържание на MOOC курсове за всяко висше учебно заведение
 3. Промотиране на MAGNET – видео, банери, websites, съобщения в пресата, радио, телевизия, социални медии, и др.
 4. Промотиране и привличане на партньори да се включат в BALKANETUP.
 5. Изпращане на коментари на website на MAGNET и към документ с принципите на BALKANETUP

Планирана беше среща между екипите на МУ-Пловдив и представителя на Пловдивски университет с цел:

 1. Да се стартират семинари, работни срещи, цикли на обучение и т.н. , в които да се обучат мин. 60 представители от преподавателския състав.
 2. Популяризиране на MAGNET.
 3. да се завърши съдържанието за MOOC до 31 декември 2023 г.
 4. Да се изпращат коментари относно уебсайта на MAGNET и да се обогатяват с актуални събития собствените сайтове по университети.
 5. Да се изпращат коментари по документа BALKANETUP до 12 септември 2023 г. с оглед адаптиране като устав на новите университетски центрове.
 6. Да се отчитат редовно събития по комуникационния план за публичност и информиране по проекта (печатни и електронни медии, hard copy информационни материали, web сайтове и социални мрежи).
 7. Да се комплектоват материали за заключителна публикация, която ще се основава на резултатите от дейностите, включително и най-добри практики и доклади от проучвания.

Проф. д-р Ани Bелчева, дм
Заместник Ректор по УД
Координатор на проект MAGNET