Уведомление за абонамент на научни бази данни по проект „ДОКТОРАНТ – 2“

Уважаеми участници в целевата група на проект „ДОКТОРАНТ – 2“,

За целите на проект „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“, № BG05M2OP001-2.009-0025, и в изпълнение на Дейност 5. „Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация“, е осигурен абонаментен достъп до електронни списания от научните бази данни MEDLINE Complete и Dentistry & Oral Sciences Source за периода 1 февруари – 31 декември 2018 г.

Достъпът до научните бази данни се осъществява:

При въпроси относно ползването, моля да се обръщате към г-жа М. Урумова – Експерт образователни дейности „Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация“: тел: 032/ 602 598; 0882 512 972; ел. поща: medlib_plovdiv1@yahoo.com.

 

Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн
Зам. Ректор по НИД
Ръководител на проект „ДОКТОРАНТ – 2“