УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПЕНИ КНИГИ ПО ПРОЕКТ “ДОКТОРАНТ – 2“

Уважаеми участници в целевата група на проект „ДОКТОРАНТ – 2“,

За целите на проект „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“, № BG05M2OP001-2.009-0025, и в изпълнение на Дейност 5. „Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация“, са закупени книги в следните направления:

  1. Научна медицинска литература за информационно осигуряване на проектната научноизследователска дейност на докторантите, постдокторантите и младите учени, които са целева група по проекта:
  • Печатни книги – 25 заглавия на обща стойност 6711,06 лв.
  • Онлайн книги – 25 заглавия на обща стойност 7798,39 лв.
  1. Специализирана литература за информационно осигуряване дейността на Преподавателската академия и на Докторантското училище:
  • Печатни книги – 5 заглавия на обща стойност 868,62 лв.
  • Онлайн книги – 5 заглавия на обща стойност 445,43 лв.

Печатните книги могат да бъдат заемани от посочената в списъка библиотека.

Онлайн книгите са достъпни от университетската мрежа чрез Wiley Online Library (http://onlinelibrary.wiley.com) и отдалечено, след персонална регистрация в Библиотечно-информационния център.

При въпроси относно ползването, моля да се обръщате към г-жа М. Урумова – Експерт образователни дейности „Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация“: тел: 032/ 602 598; 0882 512 972; и-мейл: medlib_plovdiv1@yahoo.com.

Печатни книги

Онлайн книги 

Указания за ползване

Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн
Зам. Ректор по НИД
Ръководител на проект „ДОКТОРАНТ – 2“

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––

Проект  № BG05M2OP001-2.0090025 „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.