Валентин Дичев Дичев

Валентин Дичев Дичев

Дата на публикуване: 11.05.2021 г.
Професионално направление: Биологически науки
Докторска програма: Имунология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Медицинска биология
Тема на дисертационния труд: YKL-40 при възпалителни заболявания“
Научен ръководител: Доц. Мария Казакова, дб
Заповед на Ректора №: Р – 480/05.04.2021
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Христо Борисов Тасков, дмн МУ-Пловдив Член Рецензия
3. Проф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дбн Външен Член Становище
5. Доц. д-р Велислава Илиева Терзиева, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
11.06.2021 г. от 11 часа във виртуална среда на платформа ZOOM.