Валентина Владимирова Лалова

Валентина Владимирова Лалова

Дата на публикуване: 07.06.2019 г.
Професионално направление: Обществено здраве
Докторска програма: Управление на здравните грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Сестрински грижи“
Тема на дисертационния труд: Оптимизиране дейността на медицинските сестри в интензивно отделение, чрез протоколи за здравни грижи и оценка на ефективността от тях
Научни ръководители: Проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн и доц. Гергана Петрова, дм
Заповед на Ректора Р – 872/08.05.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
3. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Георги Михайлов Арабаджиев, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Господин Стефанов Димов, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
15.07.2019 от 14 часа 2-ра аудитория на АК.