Възможност за финансиране на научни проекти по линия на научната програма на НАТО за мир и сигурност (SPS program)

Уважаеми представители на академичния състав, уважаеми докторанти, преподаватели и изследователи,

Предоставяме Ви информация за възможност за финансиране на научни проекти по линия на научната програма на НАТО за мир и сигурност (SPS program)(писмо No 3956/10.06.2015) – Дирекция Наука, МОН.

Разработването на проектите се осъществява в партньорство със страни членки (28 страни) и страни-партньори (41 страни) на НАТО.

Приложени са приоритетни направления с подобласти; в областта на

Приоритетните направления са:

–                Международните усилия за посрещане на новопоявили се предизвикателства пред сигурността

–                Увеличаване на подкрепата за ръководените от НАТО операции и мисии

–                Подобряване на информираност относно развитието на сигурността, включително чрез ранно предупреждение, с оглед на предотвратяването на кризи

Всяко от направленията има подтеми. Интерес за МУ Пловдив могат да бъдат:

Защита срещу ХБРЯ (Химически, биологични, радиологични, ядрени) агенти

–         Медицински мерки за противодействие срещу ХБРЯ агенти.

Сигурност на околната среда

–         Въпроси на сигурността, произтичащи от основните екологични и ресурсни ограничения, включително рисковете за здравето, изменението на климата, недостига на вода и увеличаване на енергийните нужди, които имат потенциал да оказват съществено влияние върху планирането и операциите на НАТО, и др

Програмата има три установени механизма за безвъзмездна помощ: многогодишни изследователски проекти, научни семинари и курсове за обучение.

Бюджет: фондове на НАТО са предвидени за покриване на разходи, свързани с проекта, като научно оборудване, компютри, софтуер и обучение на персонала в проекта, както и на млади учени: приблизително половината от бюджета по принцип се разпределят за оборудване, около 20% до обучение и пътуване и 15% за стипендии; тези пропорции могат да варират в зависимост от нуждите на всеки проект.

Заявления и проекти за финансиране се подават с три крайно срока на кандидатстване:

1 Март 2015 г.

1 Юли 2015 г.

1 Октомври 2015 г.

Официален резултат – 9 месеца след подаването.

Подробна информация – на сайта: http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

На 24-25 септември 2015 г. ще се проведе Информационен ден на НАТО, насочен към активиране на сътрудничеството между България и НАТО в областта на науката и технологиите.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД