Възможности за проектно финансиране от IMI-2 (Innovative Medicines Initiative)

Уважаеми представители на Академичния състав,

Предоставяме на вниманието Ви  „Възможности за проектно финансиране от IMI-2 (Innovative Medicines Initiative)“

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД
колона2 Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн
Национален представител в IMI
Национален представител в Програмния
комитет на Хоризонт Европа,
Конфигурация „Здраве“